国歌 เพลงชาติไทย

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

タイ国はタイ国民個々の血と肉とから成る
เป็นประชารัฐ(立憲君主制 ⇔ 絶対王政)
タイの領土全土は総て存続するだろう
調和を愛し 平和を愛することで
しかしタイ国民は戦いとあらばこれを恐れず
ゆえにタイ国の独立は誰にも侵せない
国民として一滴の血をも残さず捧げる
タイ国民国家に繁栄と勝利を
万歳!
เชื้อ / bacteria ; virus ; pathogen เชื่อ / [to] believe
ไผท / earth ; ground ; land ผัดไทย / パッタイPad Thai
ดำรง / [to] maintain ; uphold ; sustain
ล้วน / all ; solely ; entirely ≒ ทุกส่วน (every part)
สามัคคี / be in harmony ; be in unity
สงบ sà-ngòp / [to be] quiet ; peaceful
ขลาด / [to be] timid ; timorous ; chicken-hearted
ข่มขี่ (抑圧する・乗る)/ [to] oppress ; tyrannize ; demoralize
สละ / 放棄する・切り捨てる[to] abandon ; discard ; renounce
เถลิง tà-lĕrng[ถะ-เหฺลิง] / [to] ascend (the throne) ตะลึง / タルン

1939年制定。1932年の立憲革命により、
タイの政治体制が絶対王政から立憲君主政に移行したことを契機にしてこの歌が作られた。
それまでは国王賛歌が国歌の役割を果たしていた。
※タイの映画館で上映前に流れる曲は国歌ではなく国王賛歌である。
絶対王政:
王が絶対的な権力を行使する政治の形態を指す。絶対主義や絶対君主制とも呼ばれる。
立憲君主制:
憲法に従って君主が政治を行う制度。君主の権力が憲法によって制限されている君主制
「国王は君臨すれども統治せず」という考え方
wikipedia
現在の立憲君主国一覧
KING・王 พระเจ้าอยู่หัว ราชา ในหลวง

日本国歌:君が代
君が代は(きみがよは)
千代に八千代に(ちよにやちよに)/ 千年も、さらにいく千年も。永久の栄えを祈る言葉 
さざれ石の(さざれいしの)/ 細石が大きな岩になってそれにさらに苔が生えるほどまで
巌(いわお)となりて 
苔(こけ)のむすまで

バジル・ホール・チェンバレン訳
A thousand years of happy life be thine!
Live on, my Lord, till what are pebbles now,
By age united, to great rocks shall grow,
Whose venerable sides the moss doth line.
汝(なんじ)の治世が幸せな数千年であるように
われらが主よ、治めつづけたまえ、今は小石であるものが
時代を経て、あつまりて大いなる岩となり
神さびたその側面に苔が生(は)える日まで (wikiより)

諸説
・初句「我が君」から「君が代」への変遷
・「君が代」は誰・何を指すのか / 元々の意味、時代背景
・もともとは、祝賀(祝いの席)での歌という定説 / 原歌が『古今和歌集』 
(死者を悼む[いたむ]哀悼の歌≒挽歌という説もあり)
・おめでたい歌なので様々な場で歌われるようになる(国歌になるまでの君が代)
・海外より、国歌は何ですか?との回答として(明治維新から「君が代」制定まで)
・戦前、戦後の解釈論

「愛するあなたを未来永劫守り抜くために、小石が固まって岩になって、
苔が生えるまで、ずっとずっと君を守る」
ねずさん訳
行間を読む - ねずさんの ひとりごと -

あなたと共にいるこの満ち足りたひと時が、長く長く続きますように


国王賛歌(สรรเสริญพระบารมี)王室歌
ข้าวรพุทธเจ้า
เอามโนและศิรกราน
นบพระภูมิบาล
บุญญะดิเรก
เอกบรมจักริน
พระสยามินทร์
พระยศยิ่งยง
เย็นศิระเพราะพระบริบาล
ผลพระคุณ ธ รักษา
ปวงประชาเป็นศุขสานต์
ขอบันดาล
ธ ประสงค์ใด
จงสฤษดิ์
ดังหวังวรหฤทัย
ดุจจะถวายชัย
ชโย

Thai Royal Anthem เพลง สรรเสริญพระบารมี ( SFcinema Ver.)
関連記事
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR