腑に落ちない คือ ไม่เข้าใจ ไม่ตกลง

腑に落ちない(ふにおちない)ไม่มีอะไรที่ตกลงที่ไส้พุง
「腑」とは、内臓のこと。転じて、心を意味する。 「腑に落ちない」で、
納得いかない・合点がいかない状態をいう。 一般的には「落ちない」「落ちかねる」
など否定的な表現で使うが、「腑に落ちる」が「納得がいくตกลง」の意味でも使われている。

「腑เครื่องใน」は「考えความคิดเห็น」や「心ใจ」が宿るอยู่ところと考えられ、
「心ใจ」「心の底ในใจลึกๆ 」といった意味があるため、
「人の意見が入ってこないไม่เข้าความคิดเห็นในใจ(納得いかないไม่ตกลง)」
という意味で「腑に落ちない」となった。

สมัยก่อน ใครก็คิดว่าความคิดเห็นและหัวใจอยู่ที่เครื่องใน
つまりแล้วก็「理解できる」の意味で訳される"เข้าใจ"は
腑に落ちる ≒ เข้าใจ
腑に落ちない ≒ ไม่เข้าใจ
「納得がいく」の意味で訳される"ตกลง"は
腑に落ちる ≒ ตกลง
腑に落ちない ≒ ไม่ตกลง
表現上はもっとも近い。
(ただし、日常での使用頻度は「理解できる」「納得する」が断然多い)

類語:合点がいかない(合点がいく) など

※160:中2 腑に落ちたので記す

Aかもしれません อาจจะA

①AかもしれませんอาจจะA may be A
②Aと思(おも)いますคิดว่าA I think A
③AなんじゃないかなAมั้ง (ไม่มีเหตุผล) perhaps A

「Aかもしれません」มีความหมายว่า"มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นA
「Aと思(おも)います」เป็นรูปประโยคที่แสดง"ความคิดเห็นของผู้พูด

พรุ่งนี้ฝนจะตกไหมนะ?
①ไม่เห็นดาวเลย อาจจะตกก็ได้นะ
星が出ていないから、降るかも。(ย่อมาจาก降るかもしれません
②ไม่เห็นดาวเลย คิดว่าตกนะ
星が出ていないから、降ると思います。(降ると思うก็ได้)
③ไม่เห็นดาวเลย คงตกมั้ง
星が出ていないから、降るんじゃない。(ย่อมาจาก降るんじゃないかな


雨降るかな? 降らないんじゃない。(43)
ฝนตกอย่าเชื่อดาว 雨が降るかどうかに星は信じるな

Aようにする Aようになる

「Aように(努力)するmake an effort to do(A) / or dicide to A, try to A
มีความหมายว่า"พยายามหรือใช้เวลาเพื่อให้Aได้เกิดขึ้นจริง"
กรณีที่จะแสดงสภาพปัจจุบัน มักจบประโยคด้วยรูป
「~ようにしている(現在進行形の慣習表現~ing)」
หลังจากได้งานทำแล้ว กำลังพยายามตื่นเช้าอยู่
I'm making effort to get up early since I find a job.
就職してから、早起きするようにしている。(「するように努力している」の省略形)

「Aようになるbecome A / come to A
มีความหมายว่า"กลายเป็นAซึ่งเป็นสภาพที่ต่างจากก่อนหน้านี้"
เป็นการยกเอาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาพูด จึงมักจบประโยค
ด้วยรูป「~ようになった(現在完了形の慣習表現have done)」
หลังจากได้งานทำแล้ว ก็กลายเป็นตื่นเช้าขึ้น
I came to get up early since I find a job.
就職してから、早起きするようになった

คุณหมู ภาษาไทย (กลายเป็น) พูดได้เก่งขึ้นแล้วนะ
話(はな)せるようになった
ขอบคุณค่ะ เพราะว่ากำลังพยายามพูดกับคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่ค่ะ
話(はな)すようにしています (話すように努力(どりょく)しています)

Various uses of 「する」 and 「なる」

ゴールデンアワー 2012.08.28 「日本人のアジア進出」

写真_1~1

gh2.png

gh1.png

無敵tiger with wings vs 自由奔放pegasus เสือติดปีก

เสือติดปีก tiger gets wings
類語:鬼に金棒
ยักษ์ได้กระบอง
คือคนที่มีความสามารถดีอยู่แล้ว....เมื่อได้...อุปกรณ์ก็ยิ่งเก่งเข้าไปอีก

天馬空を行く ม้าบินท้องฟ้า
天馬が空を自由に駆けるように、着想などが自由奔放であるさまをいう。
เป็นคำเปรียบเทียบกับคนที่มีจินตนาการ หรือ
ทักษะที่ไร้ขอบเขตจำกัด เสมือนกับม้าบิน (Pegasus) ที่ท่องอยู่กลางเวหา
ทักษะ / skill ; talent ; ability
ที่ไร้ขอบเขตจำกัด / over the border (of the imagenation)
ไร้ / lack(ขาด) ขอบเขตจำกัด / limited border
เสมือน / likewise
เวหา ≒ ฟ้า ; ท้องฟ้า
think outside the box(自由な発想で考える)
นาเบะร้านนี้ อร่อยมาก ปีกไก่ทอดก็รสเด็ด この店の鍋は最高。手羽先も絶妙の味でした。
wings hwings tmaapeek.jpgtora new
kumo.jpg
uma.jpg
sai.jpg
tura.jpg
tora.jpg

When one door shuts, another opens くよくよするな、という意味らしい。

When one door shuts, another opens.
“but we often look so long and so regretfully upon the closed door
that we do not see the one which has opened for us.”
捨てる神あれば拾う神あり

自分に愛想をつかして相手にしてくれない人もいる反面、
親切に助けてくれる人もいるものだ。困ったことがあっても、
くよくよするなということ。
แม้จะมีพระเจ้าที่ทิ้ง แต่ก็มีพระเจ้าที่เก็บขึ้นมา
god / เจ้า ; เทพ ; พระเจ้า ; เทพเจ้า

ปิดทองหลังพระ(仏像の背中に金箔をはる)
①人知れず善事を行う:縁の下の力持ち
to make an effort in the background
②苦労が報われない:鷹骨折って旦那の餌食

KING・王 พระเจ้าอยู่หัว
負けるが勝ち แพ้เป็นพระ ชนะเป็นมาร
Richard fish everytime says... Bygones! 前向きに!
報われない Not rewarded ปิดทองหลังพระ

過則勿憚改

過ちて則ち改むるを憚ること勿れ
過誤あらば速やかに改めて固執することなかれ、と。
≒It is never too late to mend.
การแก้ไขสิ่งผิดพลาดไม่ต้องลังเล
ลังเล lang-lay / [to] hesitate
พลาด / [to] miss ; fail
ผิดพลาด / [to] be wrong ; be incorrect 2連続型

『論語』学而

子曰、過而不改、是謂過矣。
過ちて改めざる是を過ちと謂う
人が過ちを犯すことはやむを得ないが、過ちと気づいたらすぐに改めるべきで、
改めようとしないことこそ真の過ちであるという教え。
ผิดพลาดไม่แก้ไข คือว่ามันเป็นความผิดพลาด

『論語』衛霊公

気の緩み(きのゆるみ)

過ちは好む所にあり
ความผิดพลาดจะเกิดกับเรื่องที่ชอบ
ผิดพลาด / mistake ; error ; fault 2連続型
失敗は自分の好きなことや得意なことをしているときに、
むしろ起こりやすいという戒め。
出典:『淮南子』(えなんじ )


「その事に候ふ。目くるめき、枝危うきほどは、己が恐れ侍れば申さず、
あやまちはやすき所になりて、必ず仕る事に候ふ」

そこなんですよ。目が回るくらい高く、枝が折れそうで危ない間は、
自身が恐れて気をつけていますので、何も注意しません。失敗は、
もうこれで安心だというところになって、必ず起こることなのでございます。
徒然草:第109段 高名の木登りといひし男

好きなことには騙され易い
河童の川流れ
弘法にも筆の誤り
猿も木から落ちる

名馬でさえも時々こける
Even the best horse sometimes stumbles.

ดับชวาลา

左ストレート

ปัดหมัดชกตอบ:拳を出して応戦する

แม่ไม้นี้ใช้แก้การชกด้วยหมัด ตรงโดยชกสวนที่ใบหน้า
拳を伴うムエタイ技 真っすぐ顔面へ向けるパンチ

攻撃側ฝ่ายรุก :ชกด้วยหมัดซ้ายไปยัง บริเวณใบหน้าของฝ่ายรับ
左の拳はまだ顔面への攻撃を防御 
พร้อมกับก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้า แขนขวาคุมบริเวณปลายคาง
同時に左足を前に出し前進、右腕は顎の周りを守る

防戦側ฝ่ายรับ :ก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ากึ่งขวา หลบอยู่นอกหมัดซ้ายของฝ่ายรุก
右足を前に右半歩進め、攻撃相手左ストレートの外側へ避ける
เอี้ยวตัวไปทางขวา ปัดและกดแขนซ้ายของ ฝ่ายรุกที่ชกมาให้ต่ำลง
体を右へねじり押しだす、この時相手の左腕を押す・下方へ下げるようにして
พร้อมกับใช้หมัดซ้ายชกบริเวณหน้า แล้วพุ่งตัวกระโดดไปทางกึ่งขวา
同時に左パンチを相手顔面に繰り出す この時体を半歩右へそらすようにスキップする

ปัด / 押し退けるpush away ; 払い避けるbrush away
คุม / [to] take care; 見守るwatch over ; oversee
ปลายคาง / 顎先chin prominence บริเวณ / area ; zone ; region
เท้าขวา / right foot
พร้อมกับ / together with
กึ่ง gèung / ①medium ②half ; middle
หลบ / [to] avoid หลบหนี / [to] run away 2連続型
เอี้ยว îeow / [to] twist ; turn ; bend
ต่ำ / [to be] low (ไม่สูง) ชนชั้นต่ำ / 低レベル(人々・レベル・低い)
พุ่ง / [to] throw
กระโดด grà dòht / 飛び込むplunge in/into ; skips ; pass over ; leave out

一理万法

一芸は道に通ずる
หนึ่งศิลปะนำสู่เส้นทาง
どのような芸でも奥義をきわめた者は、
他の物事でも通用する道理を知っているとの意味
ผู้ที่บรรลุถึงจุดสูงสุดของศิลปะแม้เพียงแขนงเดียวก็ตาม
จะซึมซับถึงกฎธรรมชาติที่จะสามารถนำไปประยุกต์กับศิลปะแขนงอื่นได้

一理に達すれば 万法に通ず:宮本武蔵

- เมีย - Fail collections 

miya_20120823204204.jpg
คิดดีแล้วครับ ขับต่อไป

miya2.jpg
ใครๆ ก็มีเมียได้!

วิ่งสู่อิสรภาพ
miya3.jpg
เมียปล่อยวัด

miya4.jpg
ร้านอยู่ไหนจะถ่อไปกิน

ไม่ได้กลัวนะ แค่เกรงใจ
miya5.jpg
ลดประชดเมีย (เทวดา: God) ประชด / 皮肉な[to] be sarcastic ; speak sarcastically

สัจธรรมแห่งครอบครัว 家庭の真実(内情)
miya6.jpg
งานเป็นของเรา เงินเป็นของเมีย

หลงเมียเสียเวลา
miya7.jpg

ปีใหม่นี้จะทำอะไรก็ขอให้มีสติ
miya8.jpg
มีเมียโดยประมาท โดยประมาท / 怠慢,手抜き,不注意,職務怠慢

ไม่มีเธอวันนั้น ไม่มีฉันวันนี้ 「あの日のあなたがいなければ、今のわたしはありません」 
miya_20120913223946.jpg
สนับสนุนโดย...เมีย 「提供は...奥様」
สนับสนุน sà-nàp-sà-nŭn / [to] support ; aid ; give support to
http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/34894337.html

慣用表現 と 文化、民族性

apa boleh buat アパ ボレ ブアッ / 仕方がない、手出しできない
「神様が決めることなので、それを受け入れよう。
What canwe do?(自分たちに何ができようか?)」というときなどに使います。
直:何・OK(許可)・作る
http://toyokeizai.net/articles/-/12411?page=4

Tiduk(tak) apa apa ティダッ アパアパ / 大丈夫です

Apa Saja アパサジャ / 何でもいいです

キラキラの国 Kira kira (およそ)
インドネシアは「キラキラの国」とも言われているそうですね。Kira kira (およそ)という意味ですね。
インドネシア人にとっては、細かいことよりもゴールを目指すことのほうが大切なのです。
話し合いをするときには、いちいち詳細まで話しません。

ゴムの時間 Jam Karet ジャム カラッ

続きを読む

3) เริ่มรัก และ เลิกรัก

โจ:
การที่เราจะเริ่มรักใครซักคน
มันไม่ใช่เรื่องยาก และ
การที่เราจะเลิกรักใครซักคนเนี่ย
มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย

で ที่, ภายใน, ด้วย, จาก, โดย, ทาง, เพราะ, ก็เลย, จึง

แสดงสถานที่(場所)
เรียนที่โรงเรียน
学校勉強する
ทำที่นี่
ここやる

แสดงระยะเวลา จำนวน(期間・期限)
จำวิธีอ่านภาษาไทยได้ภายในเวลา 3วัน
○○語の読み方を3日覚えた

ผมอ่านหนังสือโดยไม่สนใจใคร
本を読む・誰にも目にくれずに
แสดงสภาพหรืออาการที่เกิด(状況・状態)
ถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการปางตาย
瀕死の状態病院に搬送された
ทักทายด้วยรอยยิ้มกันเถอะ
笑顔挨拶しよう

แสดงหลักฐานหรือที่มาที่ไป(証拠・原因)(≒から)
ทราบจากเสียง
分かる
เงินโบนัสจะกำหนดจากผลสำเร็จของยอดขายของแต่ละคน
各自の販売実績でボーナスが決まる

แสดงวิธี รูปแบบ เครื่องมือ และวัตถุดิบ (方法・形式・手段・原料)
จะไปสถานีโตเกียวโดยรถไฟใต้ดิน
地下鉄東京駅まで行く(方法・手段:by)
ได้ดูอะไรตลกๆทาง Youtube
Youtube面白い物を発見した。
ส่งแผนที่บริษัทไปทางแฟกซ์
ファックス会社の地図を送った(方法・手段:by)
กรุณากรอกด้วยปากกาลูกลื่นสีดำ
黒のボールペン記入してください(形式:with)
ทำของเล่นจากกระดาษและหนังยาง
紙と輪ゴムおもちゃを作った(原料:of,from)
มาลองทำเนยแข็งจากนมกันเถอะ
牛乳チーズを作ってみよう (≒から)

แสดงเหตุผล เหตุจูงใจ(理由・動機)
บ้านพังเพราะแผ่นดินไหว
地震家が壊れた(by, because of)
หยุดงานเนื่องจากเป็นหวัด
風邪会社を休んだ(for)
เป็นหวัด ก็เลยไม่ได้ไปโรงเรียน
風邪を引いたの、学校を休んだ
วาดรูปไม่เก่งจริงๆ จึงเกลียดที่จะให้คนอื่นดู
絵を書くのが下手なの、人に見せるのがいやだ(so ; therefore)

I guess ~.(なんとなく~だと思う)

I guess you're right.
あなたの言う通りでしょうね。
I guess I'll go to bed.
寝ようかな(と思う)。
I guess so.
そうだと思いますよ。
I guess not.
そうじゃないと思いますよ。
I guess you're pretty tired.
あなたはかなり疲れているんでしょうね。

มีอะไรบางอย่าง ผิดปกตินะ
何か変だな
อะไรอีกละ
まだなんかあるの?
ได้กลิ่นอะไรวะ รู้สึกป่ะ
なんか臭うな?


I guess ~.(なんとなく~だと思う)
「なんか」 「どうも」「あまり」

自分勝手selfish・強欲greedy เห็นแก่ตัว เอาแต่ใจ ใจแคบ มักได้

เห็นแก่ตัว / [to be] selfish ; 貪欲greedy
แก่ตัว / [to] be old ; be aged ; get old
แก้ตัว / 言い訳する[to] make an excuse อย่าแก้ตัวนะ
แก แก่ แก้
เอาแต่ใจ / [to be] self-centered ; selfish ≒ เอาแต่ใจตัวเอง
เอาแต่ / [to] only be interested in
ความจริง...ของผู้หญิงเอาแต่ใจ
ใจแคบ / [to be] narrow-minded ; selfish
มักได้ / [ Noun ] greedy ; selfish
มักจะ / likely to ; inclined to often ; frequently ≒ ย่อม
ฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอ 雨上がりの空はいつも晴れ渡り清々しい 
ตัวใครตัวมัน トゥア クライ トゥア マン!!
誰かの体はそいつの体→ それぞれが自分のことしか考えていない
足るを知らない ความไม่รู้จักพอ / ความสุขของคนเราอยู่ที่ไหน อยู่ที่ความพอใจยังไงล่ะ?
ตามใจ / ご自由にdo as one feels like
ตามใจ ถ้าคิดจะไปก็ตามใจดีกว่า (あなたのご勝手にตามใจเธอ ;Bird)
好きにしてくれ もしも去って行こうと思うのなら 好きにするのがいい

greed.jpg
グリード:「強欲」の名を持つホムンクルス。3番目に造られ、左手の甲に
ウロボロスの紋章を持つ。
鋼の錬金術師

女房の妬くほど亭主もてもせず thinking too much คิดไปเอง

女房の妬くほど亭主もてもせず
สามีไม่ได้มีเสน่ห์มากเหมือนที่ภรรยาหึง
be overanxious

取り越し苦労
杞憂(きゆう)
案ずるより産むが易(やす)し
考え過ぎ
คิดไปเอง

独り言พูดกับตัวเอง ~ かな(or かしら)。(ไหมนะ )

แสดงความสงสัย ใช้ได้ทั้งในการพูดกับตัวเองและคู่สนทนา
จะมีอะไรดีๆซักอย่างไหมนะ
なんか良いことないかな。(แสดงความสงสัย「か?」+แสดงความรู้สึกต้องการ「な」=「かな」)
วันนี้จะทานอะไรดีนะ
今日は何を食べようかな
ขออันนั้นให้ฉันได้ไหมนะ
それを私にくれないかな
จะมีใครมาบ้างไหมนะ (อยากให้มีใครมาจังเลย)
だれか来てくれないかな
จะถึงวันเสาร์เร็วๆไหมนะ (อยากให้ถึงวันเสาร์เร็วๆจังเลย)
早く土曜日にならないかな

おまけbisdesของแกม:
「なんか」 not clear but be in there ไม่ชัดเจนแต่มีอะไรอยู่ที่นี่(หรือที่ไหน)
ไม่ค่อยชัดเจนยังไงก็ไม่รู้
なんかはっきりしないなあ。
เศร้าใจยังไงก็ไม่รู้
なんか悲しいなあ。
หายไปที่ไหนแล้วก็ไม่รู้
どこか(しら)へ消えていった。
อะไรก็ไม่รู้มองเห็นเหมือนกับเงาคน
なにか(しら)人影のようなものが見えた。
พูดอะไรก็ไม่รู
何を言ってるのか分かりません。(下ネタを聞いて女性が使う)

Marriage is the lack of judgement การแต่งงาน

Marriage is the lack of judgement,
divorce the lack of patience, and
remarriage the lack of memory.
結婚は判断力の欠如、
離婚は忍耐力の欠如、
再婚は記憶力の欠如です。
アルマン・サラクルー:フランスの劇作家

One should always be in love.
That is the reason one should never marry.
Oscar Fingal O'Flahertie Wills Wilde:詩人、作家、劇作家

Love is blind, but marriage restores its sight.
恋は人を盲目にするが、結婚は視力 を戻してくれる。
Lichtenberg:ドイツの科学者、風刺家

Marriage is like a cage;
one sees the birds outside desperate to get in,
and those inside equally desperate to get out.
結婚は鳥かごに似ている。
外にいる鳥は必死で中に入ろうとし、
中にいる鳥は必死で逃げ出そうとする。
Montaigne:フランスを代表する哲学者

wedding.jpg
เซ็ตนี้สำหรับเจ้าบ่าวใจร้อนค่ะ
ความเห็น :
A:พร้อมโรมรันทันที
B:จัยเย็นๆยังไม่เข้าเรือนหอเลย อย่าพึ่งๆ
C:ที่จริงเป็นความต้องการของเจ้าสาว

先即制人、後則為人所制

吾聞、先即制人、後則為人所制
吾欲發兵使公及桓楚將 「史記(項羽本紀)」
吾聞く、先んずれば即ち人を制し、
後れば則ち人の制する所と為る、と。
吾、兵を発し、公及び桓楚をして将たらしめんと欲す、と。「史記(項羽本紀)」

先んずれば人を制す
機先を制する
先手必勝
The best defense is a good offence.
เริ่มก่อน ได้เปรียบผู้อื่น

ชิงลงมือก่อน ได้เปรียบ

急がば回れ (ถ้ารีบจงอ้อม)
อ้อม / [to] 回り道・迂回するdetour ; go by an indirect route
急いては事を仕損じる

LOVE ความรัก

Love makes the world go round.
ความรักทำให้โลกหมุนไป
หมุน / [to] revolve ; circulate การหมุน / rolling
愛は世界を動かす。 この世を動かしているのは愛である。

No love like the first love.
初恋に勝る恋はない
ไม่มีรักใดเหมือนรักแรก

恋は思案の他
ความรักอยู่เหนือความคิด
一目惚れ
รักแรกพบ

ヘボンは、Love を「愛」ではなく、「いつくしみ」と訳した。
長続きするたった一つの愛は片想い。 ตบมือข้างเดียวไม่ดัง one-sided love
恋は人を盲目にする。 ความรักทำให้คนตาบอด Love is blind.
Marriage การแต่งงาน 恋は人を盲目にするが、結婚は視力を戻してくれる。

mott.jpg
หมดกันรักเรา 
16)สวยมันกำลังจะตาบอด
ตบมือข้างเดียว ปาน ธนพร/Parn Tanapon

目は心の窓・目は心の鏡

ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจ
The eyes are the window of the soul.

目は口ほどに物を言う
ตาพูดได้เท่ากับปาก
言葉に出さなくても、目の表情で相手に伝えることができる。また、
言葉でうまくごまかしても、目に本心が表れるものである。

目が泳ぐ(ดวงตาว่ายน้ำ)

การกระทำดังกว่าคำพูด
Actions speak louder than words.
言葉より行動

Easier said than done พูดง่าย ทำยาก
顔に書いてある หน้ามันบอก (30)

髪の毛が山を隠す

เส้นผมบังภูเขา
髪の毛が山を隠す
บัง / [to] conceal ; hide ; gloss over
The darkest place is under the candlestick
最も暗い所は燭台の下

灯台下暗し (ใต้โคมไฟคือความมืด)
身近な事はかえって気付かず見落としがちなことのたとえ

町内で)知らぬは亭主ばかりなり
ใครๆก็รู้แล้ว แต่ผัวเองยังไม่รู้ (ในแถวนี้)

家の中の盗人は捕まらぬ
己のまぶたは見えぬ

表か裏か จะออกหัวหรือก้อยก็ไม่รู้

จะออกหัวหรือก้อยก็ไม่รู้ (ไม่หัวก็ก้อย)

1)運にまかせる...ならถ้าแล้วแต่ชะตากรรม
一か八か(やってみる)
take a risk
ชนให้แตกสลายไป 
当たって砕けろ
แตกสลาย [สะ-หฺลาย] / [to] be broken ; be completely ruined 2連続型
勝負は時の運
แพ้ชนะอยู่กับโชคชะตา

2)死ぬ覚悟でやる...ならถ้าทำที่เตรียมจะตาย
背水の陣(を敷く)、不退転の決意
สู้ไม่ถอย "Fight on without retreating." 
ถอย / [to] retreat ; move back ; withdraw
We can't go back
Burn a bridge behind you
สู้เหมือนหมาจนตรอก スー ムアン マー ジョン トロー(ク)
袋小路に追い詰められた犬のように戦う
→ 死にもの狂いで戦う、背水の陣
put all one's eggs in one basket(一つのことにすべてを賭ける)English with illustrations

あげる give ให้

มีอะไรให้ช่วยมั้ย?
何か手伝えることはありますか?(P236) give help
ให้เหตุผลได้มั้ย?
説明してもらえますか? give reason
ให้ผลดีอะไรบ้าง (give effect → 効果がある)
どんな効果があるのですか?(JTB/P178)
ออกให้ใหม่ใช้เวลากี่วัน?
再発行に何日かかりますか?(P200)give new

おまけ
มีเวลาให้ทานอะไรมั้ย?
มีเวลาให้ถ่ายรูปมั้ย?
มีเวลาเข้าห้องน้ำมั้ย? ※ละเว้น"ให้"ได้หรือ?
ให้กลับมาที่รถกี่โมง? (戻らせる・使役のให้)
バスには何時に戻ればいいですか?

仕方がない apa boleh buat

apa boleh buat 
アパ ボレ ブアッ
仕方がない、手出しできない 直:何・OK(許可)・作る

「神様が決めることなので、それを受け入れよう。What canwe do?(自分たちに何ができようか?)」
というときなどに使います。

http://toyokeizai.net/articles/-/12411?page=4

【例】
① Dia tidak makan babi. 彼は豚肉が食べれない (事実を述べる。 )
② Apa boleh buat.   事実へのコメント
③ karena dia orang Islam. なぜならイスラムの人だから (コメントへの裏づけ)

 Rumah saya kecil. 「私の家が小さい」
 Apa boleh buat. 「仕方がない」
 karena harga tanah di Jepang mahal-mahal.「日本の土地が高い」

 Kaki saya pendek. 「私の足が短い」
 Apa boleh buat. 「仕方ない」
 karena ayah saya kakinya juga pendek.「お父さんも足が短いから」
http://www.geocities.jp/lakilaki_indonesia/kuliah/pemula/034.html

ボレ boleh / ①OK ②承諾を問う言葉
Boleh(kah) saya duduk di sini? (ここに座ってもいいか?)

ブアッ buat / ①つくる ②ために(for) ※untukの口語
Saya membuat kue buat kamu. (あなたにケーキを作る) I made a cake for you.
Aku membuat kue buat anda.

注意・途中 ระวัง ระหว่าง

ระวัง raH wangM / [is] careful; cautious
ระหว่าง rá-wàang / between ; among ; in the midst of

ระวังๆหน่อยนะ ! (เพื่อนสนิท)
พี่ระวังเข่าหนู ! (BTLS)
เดินให้ระวังหน่อย! (โอ๋)
ระวังนะ เดี๋ยวจะอ้วน!
「気をつけて」http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/34014663.html

ระหว่างประเทศ / international ≒ ระหว่างชาติ
ในระหว่าง / between ; during 2連続型
ระหว่างทาง / 道中on the way ; along the way
ช่องว่างระหว่างวัย / generation gap
ผู้โดยสารบางคนกล่าวว่ารู้สึกโชคดีที่ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างทาง
ある乗客は途中で事故が起こらず運が良かったと述べた。(คุณKodek)

down.jpg

か(が)ーお(う)

เข้า / [to] enter ; reach ; get into
เขา / he ; him ; she ; her ≒ เค้า ※ขา:leg ; limb ; foot
เข่า / knee พี่ระวังเข่าหนู!
เกา / ひっかくto scratch
เก้า / nine 9 ※เก้าอี้ / chair
เก่า / [to be] old ; former ; previous ร้านเก่าเก็บ / アンティークショップ
ก้าว / [to] progress ; step forward
ข้าว / 米rice
ข่าว / news ; information
คาว / 臭い[to be] fishy ; stinking ; smelly คาวเลือด:血の臭い

~無しで without โดยไม่

โดยไม่กำหนด / 無限の・限りないunlimited
กำหนด / specification(การกำหนด) ; schedule(กำหนดการ)
โดยไม่คิดไม่ฝัน / 予想外unexpected
เดินหาสถานที่นัดเจอโดยไม่หลงทาง (ปกติหลงน่ะค่ะ)
待ち合わせ場所まで迷わずに無事にたどり着いた
โยเกิร์ตที่แม่ซื้อทิ้งไว้ให้อร่อยกว่าที่คิด 母が買ってくれたヨーグルトが意外と美味しかった。
ทุกคนทำได้ดีกว่าที่เราคาดไว้ 思ったより、皆さんが上手にできています。
กลับมาโกบเร็วกว่าที่คิด 思ったより早く神戸に戻った。
หนังสือที่สั่งมาส่งแล้ว เล่มบางและเบากว่าที่คิด น่าจะเอาไปอ่านบนเครื่องพรุ่งนี้ได้
注文した本が届いた。思ったより薄くて軽い。明日飛行機の中でも読めそう。
http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/MYBLOG/yblog.html?m=lc&p=9
การยอมจำนนโดยไม่มีเงื่อนไข / 無条件降伏unconditional surrender
มือที่สามโดยไม่ตั้งใจ / 意図せざる第三者 หญิง ธิติกานต์ イン ティティカーン
มือที่สามโดยไม่ตั้งใจ หญิง ธิติกานต์
หายใจ โดยไม่มีเธอ / lifetime without you
วิธีการ Sync ข้อมูล iPad, iPhone, iPod โดยที่ไม่ต้องใช้ iTunes
iTunes無しで同期(シンクロSync;synchronization)する方法[iPadなどのデータを]
ข้อมูล / data ; information
วิธีลดน้ำหนักง่าย ๆ โดยไม่ต้องอดอาหาร
簡単に減量する方法・ごはんを我慢しないで

ค้นพบทริกบางอย่างโดยบังเอิญ
早技を偶然に発見。find out / trick / something / accidentally ; by chance ; unexpectedly
เจอร้านอาหารที่อร่อยโดยบังเอิญ
たまたま見つけた店が良かった。

続きを読む

今日の切り取り20120817

繰り上げ返済による悪影響とは、資金繰りの悪化だ。これは手許現金が減るリスクだから、
企業会計で言うとキャッシュフローの悪化となる。

たまに企業が利益を出しているのにつぶれてしまう、黒字倒産というものがおきる事がある。
企業会計では発生主義と言って、取引が発生した時点と現金のやり取りが行われた時点を
分けて考える。つまり、売り上げはたっているのに回収に時間がかかり、
支払いや借金の返済が先に来てしまうと手許現金が無くなり、支払いが出来なくなる=倒産、
といった事が現実に起きうる。

これは家計でも考慮すべきリスクで、利息負担が減る=利益になるからと繰り上げ返済
をやりすぎると「黒字倒産」、つまり家計の破綻が起きる可能性が高まる。
なぜなら繰り上げ返済による利息軽減の効果が出るのは返済期間終了間際で、
それまでは悪影響(手許現金の減少)しかないからだ。
繰り上げ返済は本当にお得なのか? 前編

お金を借りるという事は「支払いを先伸ばしする権利を買う事」と同じで、
利息はその手数料だ。繰り上げ返済はせっかく買ったその権利を「返品」する行為
に他ならない。手数料は浮くが、先延ばしできなくなった分資金繰りは悪化する。
繰り上げ返済は本当にお得なのか? 後編

まず持ち家は資産(価値がある)かどうかについて、言及してみよう。
住宅ローンを組んで家を買った場合、一般的な感覚としては返した分だけ自分のものになる、
といった所だろう。これが一つ目の幻想だ。

また、経年劣化を考慮すると家の価値は毎年のローン返済額と同じかそれ以上に落ちていく
ケースが多い。家の価値は、住める・貸せる・売れる、の3点しかない。ローンを返し終わった
築35年のマンションに一体どれだけの価値があるのか? 売っても貸しても大した金額にならず、
買い手・借り手が簡単に見つかるとも限らないので、時間がかかればその分だけ損失は膨らむ。
住み続けるには大規模な改修や建替えで新しいマンションが買える位の費用がかかる事もある。
三つの価値はいずれも大幅に減る事は分かっているわけだから、
家は資産だと言い張る事には無理がある。

つまり「返済した分だけ自分のものになる」のではなく「返済した分だけ消費していく」
と考えたほうがより実態に近い。住宅はいつか壊れて使えなくなるのだから、家を買う事は
「家賃の長期前払い」であって、それ以上でもそれ以下でもない
(細かい説明は「割引現在価値法」で検索すれば説明しているサイトは沢山ある)。結局、
「持ち家は資産である」という考えは経年劣化(企業会計で言う減価償却)を無視した
無茶な考えである事は容易に分かるだろう。
持ち家は資産か? 持ち家に関する二つの幻想

あるファイナンシャルプランナーは著書の中で「持ち家と賃貸はどっちが得か?
というテーマでの執筆依頼は多いが、全て断っている。条件(変数)を少し変えればどっちが
有利かいくらでも変えられるからだ」と書いている。おそらくこの説明が持ち家と賃貸
の比較に関する全てを物語っているだろう。もう一言付け加えるなら
「重要な事は損得ではなく資金繰り」ということになる。
持ち家に関する二つの幻想〜そろそろ決着をつけたい「持ち家と賃貸はどちらが得か?」というくだらない論争〜 

※変数は、「所有欲」「利便性」「居住性」「周辺環境」「予算」など様々で、その優先順位も人それぞれ。
資産価値の劣化を考慮することで「賃貸派」の優位性を強調。しかし論者は「中立派」とのこと。
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR