Girls Just Want To Have Fun

Cyndi Lauper 1983original


Miley Cyrus 2008covered

終助詞 「な」

1.ใช้เน้นความรู้สึกของผู้พูด
2.ใช้ในรูป「~たら/ ~といいな」「~ないかな」แสดงความรู้สึกต้องการให้เป็นเช่นนั้น
3.ใช้ต่อท้ายข้อความบอกกล่าวชี้ชัด ข้อเสนอแนะ คำขอร้อง ทำให้ฟังนุ่มนวลขึ้น
4.ใช้พูดกับตัวเอง แฝงความรู้สึกว่าคงเป็นเช่นนั้นแน่
5.ใช้สอบถามยืนยันขอความเห็นพ้องจากคู่สนทนา ใช้เฉพาะผู้ชายสงอายุ
6.แสดงความหมายเชิงติเตียนคู่สนทนา 
7.ใช้เป็นรูปย่อของ「なさい」แสดงการสั่งหรือบอกให้ทำ มักใช้พูดกับผู้ที่สนิทสนมกัน
 โดยกริยาข้างห้นา「な」มาจากกริยารูปますตัดますออกดังนี้
 「กริยารูปますさい」→ 「กริยารูปますな」
8.ผู้หญิงใช้พูดต่อท้าย「ください」「ちょうだい」「いらっしゃい」ทำให้ฟังนุ่มนวลขึ้น
9.ใช้ต่อท้ายกริยารูปพจนานุกรม แสดงความหมายว่า อย่าทำ ห้ามทำ
 ถ้ามี「よ」ต่อท้ายเป็น「なよ」ใช้ในการพูดแนะนำว่า ไม่ควรทำ

1.感動・感嘆 「7カ国語も話せるなんてすごい」เก่งจริงนะ! ※ใช้「ね」ก็ได้
2.希望・願望 「誰か代わりにやってくれないか」จะมีใครมาช่วยทำแทนมั้ยนะ
3.意見の強調 「その問題については、ぼくも同感だ」ความเห็นเดียวกันแหละ
4.推量・独言 「百円じゃ寿司は食べられない。」กินซูซิไม่ได้แน่เลย
5.確認  「次の会議は来週の月曜日だったよ」ประชุมครั้งต่อไป วันจันทร์หน้าสินะ
6.非難の強調 「また電気消し忘れた!」ลืมปิดไฟอีกแล้ว ใช่มั้ย?
7.提案投掛け 「このゲーム、おもしろいから、やってみ」เกมนี้สนุกดี ลองเล่นดูสิ
8.懇願・要望 「それください」ขออันนี้นะค่ะพี่ 女言葉?
9.禁止の命令 「ここでタバコを吸う!」อย่าสูบบุหรี่ที่นี่!

1.เน้น / 強調[to] emphasize
3.บอกกล่าว / 通知[to] notify ; apprise ; inform บอก ≒ กล่าว 2連続型
3.ชี้ชัด / [to] specify ; indicate ; mention
3.ข้อเสนอแนะ / 主張suggestion ; counsel
5.ยืนยัน / 保証・断言[to] assure ; affirm ข้อความยืนยัน / assertion
5.ความเห็นพ้อง / 同意agreement ; consent ; approval
6.ติเตียน / 非難[to] blame ; reprove
7.กริยา / verb
7.ดังนี้ / as follows
2,8.นุ่มนวล [นุ่ม นวน] / [to be] gentle ; delicate ; graceful

สายป่าน ขอโทษเรื่องรูปสูบบุหรี่
http://m.youtube.com/#/watch?feature=related&v=W4E2MxzHEaE
ความคิดเห็น:รักน้องป่านค่ะ ถ้าป่านไม่เป็นดารา จะเป็นข่าวมั้ย ?

話すための英語 副詞的用法など

日本食と言えば寿司だね。
When it comes to Japanese food, it is Sushi.
Speaking of Japanese food, it is Sushi.
พูดถึงอาหารญี่ปุ่น ก็คือซูชิ

彼は今眠っているようだ。
Maybe he's sleeping now.
ดูเหมือนว่าเขาจะนอนหลับตอนนี้
※~ようだ はseem to, be likely to などがあるが、これは捨てる。文頭のmaybeで一本化

言わば、彼は歩く辞書
As it were, he's a walking dictionary.
จะว่าไปแล้ว เขาคือพจนานุกรมที่เดินได้
※so to speak は文末に使うため複雑になる、文頭・文中・文末でも使えるAs it wereが便利

彼は正直者どころか、嘘つきだ。
Far from being honest, he is a liar.
ห่างไกลจากจริงใจเขาเป็นคนโกหก
彼を尊敬しているどころか、嫌いだ。
Far from respecting him, I dislike him.
※far from を使うと、日本語と同じ語順で英文を構成することが可能
※dislike はdon't like him でもいいが、あえて簡略化のため肯定文で。hate でもいい。

私はコーヒーより、紅茶が好きだ。
I prefer tea to goffee.
Rather than coffee, I like tea.

外出するよりも、むしろ家にいたい。
I would rather stay than go home.
Rather than going out, I wanna stay home.
日本語と同じ語順で英文を作成することが可能。 逆になるprefer などは捨てる。

すでに~ / まだ~

sudah / スダッ すでに~、済んだ。 already
もう食べた sudah makan / スダッ・マカン / eat กินแล้ว
すでに持ってる sudah punya / スダッ・プニャ have
すでに終わった sudah selesai / スダッ・スルサイ finish เสร็จแล้ว

すでに空港に着いた sudah datang di bandara / スダッ・ダタン・でぃ・バンダラ 
เรามาถึงที่สนามบิน

私は家で出食べました saya sudah makan di rumah / スダッ・マカン・でぃ・ルマッ
ฉันกินข้าวที่บ้าน

belum punya / ブルム まだ~
belum selesai / ブルム・スルサイ まだ終わっていない(まだ・完了する) not finished
belum punya / ブルム・プニャ まだ持っていない(まだ・持つ) not have
belum datang / ブルム・ダタン まだ来てない、未到着(まだ・来る)not come, arrive


あなたごはん食べた? カム・スダッ・マカン? kamu sudah makan?
まだです。 ブルーム belum
どうして? カナンパッ? kenanpa?
私、もうお腹いっぱい サヤ・スダッ・クーニャン saya sudah kenyang เต็มแล้ว
そうなんだ、そう、んーん。 オー、ギトゥ Oh, gitu※OhよりWahの方が驚きの度合いが高いです。
★How kind of you !(何て親切なの!):Oh anda baik sekali.
(オー、アンダ バイク スカリ)

★What a beautiful it is !(何て美しいんでしょう!):
Wah indah sekali.(ワー インダ スカリ)
http://archives.mag2.com/0000073843/20020107095000000.html

ゴールデンアワー ガラパゴス化した日本の英語 - TOEIC -

ゴールデンアワーgolden hour (TOKYO MX) 7/17(火)21:00 より
ゲスト:日向清人
パネリスト:
モーリー・ロバートソン
イザベル(フランス)
タニア(カナダ)

TOEIC は「書く・読む技術」で、「話す技術」がある程度「推定できる」としている。
これは
・筆記試験ができていれば、車の運転技術がある程度「推定できる」
・筆記試験ができていれば、ふぐ免許の包丁技術がある程度「推定できる」
という解釈と同じ。
知識と実際の「運転技術」、「包丁さばき」は違うものと簡単に分かるのに
「TOEIC」にはこのギモンを感じていないのが今の日本の現状。(TOEICブーム)

英語圏の外国人が感じる日本英語の不思議
・英検一級、TOEIC900点なのになぜ話せない?
・学術用語?法廷陳述? ≒ 書き言葉 と口語がごちゃまぜ。
・表現が硬い。Mr/Mrs.は普段の会話では使わない。(文化の違いもある)
・mustは強すぎる表現。
(ある会議でneed to 何度も出てきたが、mustは一回も出てこなかったという経験から)
・変なことわざが好き → もっと先に覚える挨拶などの日常語があるでしょ。
・Open the window, please → いやみな言い方 (教科書に載っていた表現)
(Could you open the window?が自然な表現)
・つまり「会話表現のメリハリ」が分からない。(書き言葉と話し言葉の混同)
・英語会話能力を測ることができる「上司」「会社」がないので「TOEIC」にたよるという
状況。数字化してあるので単純に「便利」だから。

東洋経済曰く「ガラパゴス検定」※TOEICのこと

「話せる」という定義 「話せると言えるには・・・」
(全米外国語教育協議会が会話能力を判定する際の基準)
・長めに話せる
・筋が通っている(内容・組み立ての問題)
・ひとまとまりの話ができる(起承転結?)

ゴールデンアワー・キャスト
日向清人のビジネス英語雑記帳
日本の英語教育のガラパゴス化を招くTOEIC偏重と経産省の罪
答えられなければ、習ってないのと同じです。
逆に、レベル1の教科書を使っていても答えられたら、その人の方が話せるというわけです。

お買い物 - いくら? / 何が欲しい?

ブラパ・ハルガ・イニ?berapa harga ini? この値段いくら?
※語順は Harga ini berapa ? でもOK

値段が高いでしょ? マハール・ヤ? Mahal ya?

早いけど高い! チャパッ・タピ・マハール! Cepat tapi mahal!(※新幹線の話)

ワァ!マハール・スカリ!wah! mahal sekali!高いよ!(very expensive!)

ワァ!マシ・マハールwah!!masih mahal!まだ高いよ!(still expensive!)
※OhよりWahの方が驚きの度合いが高いです。

ミンタ・ボンMinta bon.お会計お願いします。 bon(伝票)

マウ・アパ?Mau apa?何が欲しい?
マウニャラパ?Maunya apa ? 何が望みだ?
※nyaが付くことで名詞:望み になる、より強調された表現。
※nyaapa がニャラパに聞こえる。
http://bahasaindonesia.web.fc2.com/ke24.html

ハティハティやぁ hati hati ya 気をつけて!(be careful)

続きを読む

よしよし、泣かないで - あやすことば - โอ๋

yosiyosi1
เพี้ยนมาจากคำว่า เลิฟ หรือ love หรือในภาษาไทยที่แปลว่ารัก บอกถึงปริมาณจากความ
ว่าเยอะๆ รักเยอะๆ เยอะ + เลิฟ = เยิฟ
yosiyosi2

yosiyosi3


Namtan In Love

続きを読む

告白(こくはく)と健康(けんこう)、品質 สารภาพ สุขภาพ คุณภาพ

สาภาพ [สา-ระ-พาบ] / [to] confess คำสารภาพ / confession
สุขภาพ [สุก-ขะ-พาบ] / health ; wellbeing ; good condition
สุขภาพจิตดี เดี๋ยวสุขภาพกายก็ดีตาม 心が元気になれば、体も元気になる
คุณภาพ [คุน-นะ-พาบ] / quality ; value ; worth
ระบบควบคุมคุณภาพ / 品質管理(システム)quality control
พัฒนาคุณภาพ / 品質改善
วางแผนคุณภาพ / 品質計画 วางแผน ≒ แผน / plan ※ แผนที่ / map
คู่มือคุณภาพ / 品質マニュアル
สินค้าญี่ปุ่นคุณภาพดีที่สุดในโลก 日本の製品は品質がいい・世界で最も
เสรีภาพ [เส-รี พาบ]/ freedom ; liberty เสรีไทย / Free Thai Movement ≒ อิสระ
มิตรภาพ mít-dtrà-pâap / friendship ; friendliness ; cordiality
สันติภาพ săn dtì pâap / peace ; calm ; calmness
สถานภาพ / ステータス・立場(dic/ta) status ≒ จุดยืนstandpoint ; point of view
สถาน / ①place ; area ; site สถานีต่อไป... ②status ; state ; situation
สาร săan / document ; letter ; text
ภาพ / picture ; image ; vision ภาพยนตร์ [พาบ-พะ-ยน] / film ; movie ≒ หนัง

คำ / word ; words
คำสารภาพ / 告白confession
คำถาม / 問いquestion ถามทำไมวะ?
คำตอบ / 答えanswer ; reply ; response เออ ตอบมาเถอะ! (BTLS)
คำสั่ง / 命令command ; order ; word of command
คำอธิบาย / 説明explanation
คำปรึกษา / 助言・アドバイスsuggestion ; advice ; direction
คำขอ / 求め・リクエストrequest ; appeal ; demand
คำขวัญ / スローガンslogan ; motto ; catchword
คำแปล / translation
คำชม / 称賛praise ; admiration ; laud ไม่ต้องชมพี่! (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
通り ถนน ถนนเสรีไทย セリ・タイ通り MAP B-12 タノン・シーナカリンの北続き
Hiroの一言講座(84) パープのつく言葉 その2
Hiroの一言講座(85) パープのつく言葉 その3

酔う・貸し切り・マウス เมา เหมา เมาส์ เมาท์

เมา / [to be] drunk ; inebriated ขี้เมา / [to be] alcoholic
เหมา / ①[to] wholesale ②[to] presume ; assume ③[to] hire ; rent ; charter
เมาส์ / (computer) mouse
เมาท์ / [to] chat ; gossip

เหมาอ่ะ? - 酔客乗車拒否?เมาเหมารถ

maomaikap.jpg
เมาไม่ขับ WIN

ขายดีเป็นเททิ้งนะพ่อคู้ณ
tem_20120805182722.jpg
เหมาทั้งร้าน แถมพรี เจ้าของร้าน!

mao.jpg
ได้งานแล้วเราคราวนี้! http://fail.in.th/2011/05/bitch-job/
แหล / มาก (เหมือน แหล่).
พนักงานเสิร์ฟ / waiter [to] serve

パソコン用語

切り取り(きりとり) คัด kát [to] select ; pick ; choose →cut ≒ หั่น↓
コピー(こぴー)  คัดลอก kát lôk [to] copy ; transcribe ; excerpt
貼り付け(はりつけ) วาง waang [to] put down ; set down ; place → paste
挿入(そうにゅう) แทรก sâek [to] insert
削除(さくじょ)  ลบ lóp [to] remove ; delete ; take away
入力(にゅうりょく) พิมพ์ pim / [to] print ; type ; imprint
พิมพ์ภาษาญี่ปุ่นไม่ได้
日本語入力ができない

โทษที หั่นเพลินไปหน่อย
cut.jpg
หั่น / [to] cut ; slice
เพลิน / [to] enjoy ; be absorbed ; be entertained プルンチットเพลินจิต

あたま・体・水牛・夫・台所 หัว ตัว ตั๋ว วัว ผัว ครัว

หัว hŭa ≒ ศีรษะ
※หัวยใต้ดิน 闇くじ
ตัว dtua / body ; physique
ตั๋ว dtŭa / ticket ; bill
วัว wua / cow ; bull ≒ วัวควาย
ครัว krua / kitchen ครอบ ครัว / family (覆う・台所を)
ผัว pŭa / husband ≒ สามี ⇔ เมีย (ภรรยา)
พัว pua / [to] join ; link ; connect ≒ พัวพัน / [to] involve ; implicate ; relate
บัว / lotus ดอกบัว

หัวหอม / onion หัวปี / 年頭 หัวนม / nipple หัหน้า / boss หัวหิน

ไม้หันอากาศ :
("mai hanakat" is ั ,a vowel symbol in the Thai written language.)
Continuation type ผูกพัน 関係する

noon.jpg
ซื้อสี่ใบ ได้ตั๋วนอน

続きを読む

Waka Waka (This Time for Africa)

ชากีรา อีซาเบล เมบารัก รีโปลย์ (Shakira Isabel Mebarak Ripoll)
480,705,192 view 本日現在 ↓

wiki

"気"กับ"ใจ" ไม่เหมือน แต่คล้ายกัน

ヘ平気(へいき)ไม่เป็นไร、ไม่มีปัญหา / no problem
イ色気(いろ)がある เซ็กซี่ / [to be] sexy
イ幼気(いたい)な อ่อนและน่ารัก
イ一気(いっき・ひといき)に ในหนึ่งทันทีทันใด / in an instant
ウ浮気(うわき)นอกใจ、เจ้าชู้
ホ本気(ほんき)ตั้งใจ / [to] intend (to) ; aim (to) ; mean (to)
カ活気(かっき)กำลังใจ / spirit ; moral support ; will 
ゲ元気(げんき)กำลังใจ ≒ やる気、覇気(はき)
コ根気(こんき)があるมีกำลังใจที่ทำต่อไปได้
ユ勇気(ゆうき)กล้า / [to be] brave
ヨ弱気(よわき)น้อยใจ / [to be] offended ; upset ; sensitive ใจอ่อน ⇔ 強気(つよき)
ビ病気(びょうき)เป็นโรค / [to] be sick ; have a disease
ヨ陽気(ようき)ซึ่งเบิกบานใจ ⇔ 陰気(いんき)
キ気力(きりょく)กำลังใจ
フ雰囲気(ふんいき)บรรยากาศ / atmosphere
キ狂気 (きょうき)≒ 気が狂う(きがくるう)หัวใจคือ/รู้สึกความผิดปรกติ abnormality
ネ眠気(ねむ)ง่วง ngûang / [to] be be sleepy
ノ呑気(のんき)ไม่มีความตึงเครียด のんき【呑気/暢気/暖気】
サ殺気(さっき)があるมีความรู้สึกที่อยากจะฆ่ากับใคร
テ天気(てんき)อากาศ / air ; climate ; weather

サ爽やかな気分(さわやかなきぶん)ชื่นใจมาก / [to be] refreshing ; cheering

ア気が合う(きがあう)เข้ากันได้ดี
ア気がある(きがある)≒ 興味がある สนใจ / [to] be interested (in) ชอบกับใคร
イ気がいい(きがいい)≒ 心が広い ใจกว้าง、ใจใหญ่ ≒ 気前(きまえ)がいい
オ気が重い(きがおもい)≒ 気が詰まる(きがつまる)ไม่สบาย ⇔ 気が軽い(きがかるい)
ナ気がない(きがない)ไม่สนใจ
キ気が利く(きがきく)≒ 気が回る(きがまわる)รู้ใจ / [to] know (someone's) mind
キ気が利き過ぎ(きがききすぎ)≒ 余計なお世話 รู้ใจเกินไป
ス気がする(きがする)รู้สึก ความรู้สึก(ว่าเคยเจอกันก่อน)
ツ気が付く(きがつく)รู้ตัว
ヌ気が抜ける(きがぬける)หมดกำลังใจ / get discouraged
ノ気が乗る(きがのる)อารมณ์ กำลังดีดีขึ้น / feeling get better
ハ気が晴れる(きがはれる)≒ 解放されるโล่งใจ、เบาใจ、สบายใจ / [of feelings] relieved
ヤ気が休まる(きがやすまる)รู้สึกสบายๆ / Feel relaxed
ユ気が緩む(きがゆるむ)≒ 気を抜く(きをぬく)、油断する เผลอใจ [to be] careless
ラ気が楽だ(きがらくだ)รู้สึกง่ายๆ / Mind is easy
チ気が散る(きがちる)≒ 集中(しゅうちゅう)できない สนใจในไม่ได้?
マ気構え(きがまえ)≒ 心の準備、心がまえ ความพร้อม, การเตรียมใจ preparedness
ミ気が短い(きがみじかい)ใจร้อน, โกรธง่าย, โกรธเร็ว ⇔ 気が長い(きがながい)

イ気に入る(きにいる)ถูกใจ / [to] like ; be to one's liking ; be pleased
ス気にするな(きにするな)!ช่างเถอะ / never mind; forget it ไม่เป็นไร
ナ気になる (きになる) ≒ 興味がある สนใจ
マ気ままに(きままに)≒ 心のままに ตามใจ, อย่างใจ / as one likes

ウ気を失う(きをうしなう)เสียหายสติ
シ気を静める(きをしずめる)สะกดใจ / [to] control oneself ; restrain one's desires
ツ気を付ける(きをつける)≒ 注意(ちゅうい)する ใส่ใจ / [to] pay attention to
ツ気を使う(きをつかう)
ヌ気を抜く(きをぬく)≒ 油断(ゆだん)する เผลอตัว,ประมาท / [to be] careless
モ気を揉む(きをもむ)ห่วงใย ,หวั่นไหว/ [to be] care about ; be concerned about

"気(き)" คือ "คีย์เวิร์ด" ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นให้ลึกซึ้ง
"気(き)ความรู้สึก" ≒ "心(こころ)หัวใจ" ※気は心(きはこころ)≒ น้ำใจ
HEART หัวใจคือว่า...

カレンダー・否定(ひてい)・奇跡(きせき) ปฏิทิน ปฏิเสธ ปาฏิหาริย์

ปฏิทิน [ปะ-ติ-ทิน] / calendar ぱてぃてぃん
ปฏิเสธ [ปะ-ติ-เสด] / [to] deny ; refuse ; refute ぱてぃせーと)
ปาฏิหาริย์ [ปา-ติ-หาน] / miracle ぱてぃはーん


ปฎิเสธอย่างไร? (32ธันวา)
จะบ้าหรือ? จะทำอย่างนั้นได้ไง!? (BTLS)

ฉันยังรอคอยปาฏิหาริย์ เชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึง
รักปาฏิหาริย์ :Lula
ปาฎิหาริย์ไม่มีจริง
奇跡は起こらない
ปาฎิหาริย์ต้องมีจริง
奇跡は起こさなければいけない
ปาฎิหาริย์ให้มีจริง
奇跡を本当に起こす
พรหมลิขิต [พฺรม ลิ-ขิด]prom lí-kìt / fate ; destiny
http://ameblo.jp/daisybird/entry-10432498823.html

好機を逸するな น้ำขึ้นให้รีบตัก

น้ำขึ้นให้รีบตัก
水位が上がってきたら、急いで水を汲んでしまおう
ตัก / [to] scoop ; dip ; draw
ตักบาตร / [to] put food offerings into a Buddhist monk's bowl ≒ 「托鉢」
Make hay while the sun shines.
日が照っているうちに干草を作れ≒好機を逸するな
ตัก http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/34002948.html
เมื่อมีโอกาสดีมาถึง ควรรีบทำ
การมาถึง / arrival
don't miss the good chance
善は急げ
1)今がチャンス ไม่ต้องยั้ง!ไม่ต้องเลี้ยง!

威嚇(いかく) Threat คำขู่ เขียนเสือให้วัวกลัว

เขียนเสือให้วัวกลัว 
虎を書いて牛を恐れさす→ 相手を恐れさすために何かをする、相手を牽制する

คำขู่ / threat ; menace
ขู่ / def:[แสดงอาการโดยการพูดหรือการกระทำให้ผู้อื่นเกรงกลัว] 
 ant:(ปลอบโยน)(ปลอบใจ)

(狐)借虎威(虎求百獣而食之)『戦国策』楚策

あたま・体・水牛・夫・台所 วัว หัว ตัว ตั๋ว พัว ผัว

バランスを欠く交換条件 A horse! A horse! My kingdom for a horse!

A horse! A horse! My kingdom for a horse!
「馬をくれ!馬を!代りにこの国をやるぞ!馬をくれ!」
「交換のfor」です。「一頭の馬と交換におれの国をやる」
シェークスピアのリチャード三世の第五幕第4場より

กิ่งทองใบหยก 
金の枝と玉(翡翠)の葉
→ 似合いの男女 สมดุลดี

หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 1 - 12

12.มันคืออะไร? :เครื่องมิเตอร์ไฟฟ้า
มันจะมีตัวเลข ≒ หมายเลข : number

หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 12
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 1
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 2
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 3 
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 4 
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 5
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 6
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 7
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 8
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 9
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 10

1.นี่คืออะไร? :ไหซอง (เป็นเครื่องดนตรี,ไห
2.นี่คือป้ายบอกอะไร? :ป้ายระวังผิวทางร่วน (ระวังงูหนอน,ฟองสบู่ / soap-bubble
3.นี่คือสุภาษิตใด? :จุดใต้ตำตอ
To put your foot in your mouth 自分の足を口に入れる フレンズ4-5その1 失言
4.นี่คือภาพยนตร์เรื่องอะไร? : จัน ดารา
4.นี่คือป้ายบอกอะไร? :ป้ายระวังสะพานเปิด
5.เพลงคืออะไร? :ดาวมหาลัย ダーオ・マハーライ / H.R.U. 
5.นี่มันคืออะไร? :ดอกฝักบัว
6.นี่คือสุภาษิตใด? :ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงาตัวเอง
7.มันคืออะไร? :กระเดื่องตำข้าว
8.นี่คืออะไร? :ครกกระเดือง
9.นี่คือใคร?:เท่ง หนังตะลุง 影絵芝居 (เกมที่13)
9.คืออะไร? : ม้าก้านกล้วย (馬・茎・バナナ)
10.เป็นใคร? : ผีเสื้อสมุทร - Ocean Butterfly - (เขาทำท่าไอาลิฟยู、นมใหญ่ๆ、อยู่บนทะเล

จุดไต้ตำตอ ジュッ(ト) ターイ タム トー
松明を点けて切り株に刺さる
→ 本人がその場にいることを知らずに悪口を言う
ตักน้ำใส่กะโหลก ชะโงกดูเงา
タッ(ク) ナーム サイ ガロー(ク) チャゴー(ク) ドゥー (ン)ガオ
ให้รู้จักฐานะของตนและเจียมตัว.
ヤシの殻に水を汲んで影を覗き見る
→ 身の程をわきまえよ
Look at yourself before being critical of others.
กะโหลก / 頭・頭蓋骨skull ; cranium ; head
ชะโงก chá-ngôhk / 身を乗り出す[to] lean out

続きを読む

KING・王 พระเจ้าอยู่หัว ราชา ในหลวง

พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้า / God ; Saviour 頭上に存在する救世主
ราชา ①king ②[to be] royal
ในหลวง หลวง 高貴な[to be] great ; superior ; royalโคราช コラート Khorat (colloquial name for นครราชสีมา)
ถนนราชดำเนินกลาง ラチャダムヌンクラン通り(カオサンの南の大通り)
ถนนราชปรารภ ラ(チャ)プラロップ通り
ถนนราชวิถี ラチャウィティ通り

สวนหลวง ラマ9世公園 สวน / park สวนลุมพินี ルンピニー公園
สนามหลวง 王宮前広場 สนาม / field; park; lawn; playground
ทางหลวง highway ≒ ทางด่วน
ลมพัดหลวง モンスーンmonsoon 風・吹く・巨大なgreat(別意:高貴な)
เมียหลวง 本妻(妻・高貴な)⇔ เมียน้อย

通り ถนน (wikiより)
The isolation of King's position
รูปที่มีทุกบ้าน(全ての家にある写真;Bird)
http://ameblo.jp/daisybird/entry-10558191955.html
http://www.youtube.com/watch?v=taWoXgMAMDw

注文する・建てる・夜明け/ おばけ

สั่ง sàng / [to] order
สร้าง sâang / [to] create ; produce ; build ≒ก่อสร้าง 2連続型
สาง săang / ①ghost ; spirit ≒ ผีสาง 2連続型 ②夜明け(る)[to] dawn

สั่งอะไรก็ได้
สั่งไปแล้วแต่ยังไม่มา

ก็สุขกับทุกข์ เขาสร้างมาคู่กัน
幸せと苦しみはセットで作られたんだ

夜明け[to] dawn ; daybreak ; 日の出sunrise
ฟ้าสาง (空・夜明け)
เช้ามืด (朝・暗い)/ dawn ; daybreak ; sunrise
ไก่โห่ (鶏・鳴く)/ dawn ; daybreak

สั้น / [to be] short ; brief สั้นๆ
สัน / ridge ; back 背骨backbone กระดูกสันหลัง

bus family
ว่าสิ่งที่ฉันทำลงไป เมียสั่งมา~

一人相撲 ข้างเดียว one-sided love

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง
一方の手で叩いても音は鳴らない
beat the air
I was playing the fool
道化役を演じていた
※ตบตา
目を叩く→ 目先をごまかす

As for only one love of which it lasts long,
it is the one-sided love.
長続きするたった一つの愛は片想い。
Woody Allen 『影と霧』

It takes two to tango.
(ต้องใช้สองคนเต้นแทงโก้)

ข้างๆ : by ; at the side of ; near ; next to
ข้างบน : above/ upstairs
ขึ้นข้างบนนะ 屋根の上に猫がいるมีแมวอยู่บนหลังคา
ข้างล่าง : under/ downstairs ≒ ข้างใต้
ข้างหน้า : in front
ข้างหลัง : behind ;back ; rear ลงข้างหลัง
ข้างนอก : outside ; outdoors
ข้างใน : inside
ปล่อยข้างในแล้ว
เข้าไปข้างในได้ไหนครับ
ข้างทาง : by the side of the road
ตบมือข้างเดียว ปาน ธนพร/Parn Tanapon

帰る途中 กำลังกลับบ้าน ระหว่างทางกลับบ้าน ตรงกลางกลับบ้าน

กำลังกลับบ้าน
ระหว่างทางกลับบ้าน
ตรงกลางกลับบ้าน

ระหว่างทาง / on the way
ตรงกลาง / in the middle of

ระวัง / [to] be careful ; watch out for ; be cautious
ป้ายระวังผิวทางร่วน
ร่วน / loosely
เครื่องหมายจราจร-ป้ายเตือน 未舗装路面注意?
หนูน้อยกู้อีจู้ เพื่อนช่วยเพื่อน 2 A.ป้ายระวังผิวทางร่วน

rawang.jpg

ขับช้าๆ นะเฮีย ระวังเฮีย  เฮีย、จิ้งจก、ตุ๊กแก / ヤモリgecko
hia2.jpg hia1.jpg

yyyyyyyyyyy
ด..เดี๋ยวนะ ให้ระวังอะไรนะพี่ FAIL (左右確認して下の船に注意しろという変な標識)
http://fail.in.th/2010/08/beware-of-boats/
※ความเห็น :ระวังเรือริมทางข้ามถนนยังไงละ? ทำเป็นไม่รู้ แหมๆ
ruwai.jpg
รวยแล้วเลิก お金持ちになったのでお別れ!

感じる・4分の1・淡い เซียว เสี้ยว เสียว

เซียว sieow / [to be]淡い pale ; 蒼白なgaunt ; 憔悴なhaggard
เสี้ยว sîeow / quarter ; one quarter わずかな
เสียว sĭeow / [to] feel a sharp pain ; feel a twinge of pain

จำแทบไม่ได้เซียว (BTLS)

เสี้ยวนาทีก็มีความหมาย
ほんの一瞬にも意味がある 
เปลี่ยนโลกได้ทั้งใบ
地球のすべてを変えることができる (คุณhana) 

(รักไม่ต้องการเวลา)Ost. กวน มึน โฮ - coverd by หนูนา หนึ่งธิดา

อย่าเลือกนาน พนักงานเสียว
suiao.jpg
(f)3965 likes. Sign Up to see what your friends like.

言いたいことは~ / 結局~ (22)(23)

คุณหมายความว่าอะไรคะ?
ผมหมายความว่า ผมชอบคุณ

ตกลงจะสั่งอะไร?
ตกลงเขาจะเรียนต่อหรือจะทำงาน?
ได้ยินว่าจะทำงานนะ

ตกลงว่า โจ๊ะกันหรือยัง? (BTLS)

5声 5 tones

Tones marks วรรณยุกต์ wan-ná-yúk

1. mid tone เสียงสามัญ sĭang săa-man (1声・平声)
สามัญ / [to be] common ; ordinary ; normal ≒ ธรรมดาสามัญ
2. low tone เสียงเอก sĭang àyk (2声・低声)
เอก / main ; most important ; principal ※ไม้เอก ( ่) マイエーク
3. falling tone เสียงโท sĭang toh (3声・下声)
โท / two ; second ※ไม้โท ( ้ ) マイトー
4. high tone เสียงตรี sĭang dtree (4声・高声)
ตรี / three ; third ; triple ※ไม้ตรี ( ๊) マイトリー
5. rising tone เสียงจัตวา sĭang jàt-dtà-waa (5声・上声)
จัตวา / four ; fourth ※ไม้จัตวา ( ๋) マイチャッタワー

信用する / 預ける場所を間違える วางใจ ไว้ใจ เชื่อใจ ตายใจ

ผงเข้าตาตัวเอง
粉末が自分の目に入る
→ 他人の問題は解決できるが自分の問題を解決するのは難しい


信用する
ฝากเนื้อไว้กับเสือ
虎に肉を預ける
→ 信用すべきでない人を信用する
ฝากปลาไว้กับแมว
猫に魚を預ける
→ 信用すべきでない人を信用する
วางใจ / [to] trust ; believe in ; confide
ไว้ใจ / [to] believe in ; have faith in ; rely
เชื่อใจ / [to] trust ; believe in ; confide
ตายใจ / [to] trust completely ; firmly believe เชื่ออย่างไม่สงสัย

meew.jpg

学校・真似る

学校 โรงเรียน rohng rian / school ローンリヤン
まねる; まねしてばかにする ล้อเลียน lór lian / [to] mimic ; ape ; mock ローリヤン

ล้อ / [to] tease ; joke ; make fun of
เลียน / [to] imitate ; copy
คัด / ①[to] copy ; transcribe ; excerpt การคัด / 転写transcribing
②[to] select ; pick ; choose คัดเลือก (2連続型)日本への研修

真似る
เลียนแบบ / [to] copy ; imitate ; mimic
ทำตาม / [to] imitate ; copy ; obey
ทำตามคำสั่ง / 命令・指示に従う[to] follow orders ; follow instructions

ก็เลียนแบบคนไหนคือสำคัญที่สุด
(見本として)誰かを真似ることは大事な事です

食べてばかりいると太るよ เอาแต่กินเดี๋ยวก็อ้วนนะ

ยังจะกินอีกเหรอ?
เอาแต่กินเดี๋ยวก็อ้วนนะ (日本人P127)

เอาแต่นอน 寝てばかり
วันๆฉันได้แต่นอน 一日ずっと寝てばかりいる

ฉันได้แต่รักเธอ 彼女を愛してるだけ。(何もすることができない)
ได้แต่อยู่เฉยๆ じっとしてるだけ ≒ เพียงแค่อยู่เฉยๆ
เขาได้แต่/เอาแต่ดูทีวี 彼はテレビばかり見ている。

เอาแต่ ≒ ได้แต่

おまけ
แม่ก็! คอยจู้จี้จับผิดในทุกเรื่องที่หนูทำอยู่ได้
お母さんたら、私のする事に、いちいちうるさいんだから。

美しい・くわえる 億劫/ 醜い งาม งาบ อม ขี้เกียจ น่าเกลียด

งาม(m) / [to] be beautiful ; be good-looking ; be pretty
งาบ(p) / [to] keep in the mouth, [to] snap ; catch something in one's mouth อม
อม / [to] keep in the mouth ; suck
เด็กอมมือ
手をしゃぶる子供
→ 物事をわきまえていない人
อมพระมาพูด/
プラを口に含んで話す、つまり嘘はついてない、誠心誠意で訴える、という意味
http://tem2song.blog121.fc2.com/blog-entry-1682.html 

สวยงาม 2連続型 beautiful ; attractive ; charming ⇔ 不細工ไม่สวยงาม

ตัวสะกด / final
ตัวสะกดเป็น stop final いわゆる平音節(g,n,m)อักษรต่ำ + ตัวสะกดเป็น → 第1声งาม
ตัวสะกดตาย non-stop final いわゆる即音節(k,t,p)อักษรต่ำ + ตัวสะกดตาย → 第3声งาบ

ขี้เกียจ キーキヤット/ 億劫だ・だるい[to be] lazy ; idle ขี้เกียจเดิน 歩くのが面倒
น่าเกลียด ナーキアット(クリアット)/ (態度などが)醜い[to be] disgusting ; unattractive

グッとくる โอ้โห

เจ๋ง jĕng / [to] be great; cool(เท่; แน่; เก๋า; แจ๋ว); smart(เก่ง) ※"30กำลังแจ๋ว" 
โดน dohn / [to] hit ; strike ; collide against
ซึ้ง séung / ①[to] impress ; be effective ; be impressive ②deeply ลึกซึ้ง 2連続型
โอ้โห ôh hŏh (interjection showing surprise, admiration or amazement at something)

เฮ้ยหยุด!
โดนว่ะเฮ้ย!
ใช่ บางครั้งที่ดีเนี่ย
อาจจะมีคนเลวปะปนอยู่บ้าง
แต่บางครั้งที่เลวๆเนี่ย
มันอาจจะมีคนดีปะปนอยู่ด้วย
โอ้ เจ๋งเว้ย! (32ธันวา) 

เมย์จะขอว่าอะไร
ไม่ใช่ เมย์จะขอให้พี่
ไม่ต้องเข้าไปผ่าตัดสมอง
ซึ้งว่ะ! (32ธันวา) 

ปะปน / [to be] mixed up ; mingled
高い・感動する・that節 สูง ซึ้ง ซึ่ง
http://blogs.yahoo.co.jp/puukau_naa/43254496.html
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR