僕・髪 / ホコリ ผม, ผง

ผง pŏng / powder ; dirt ; dust ฝุ่นผง ホコリdust 2連続型
ผม pŏm / ①I ; me (used by men only) ②hair
ทรงผม / hairstyle ; haircut
ตัดผม / [to] get a haircut

มีผงติดอยู่ที่ผมน่ะ เอาออกให้นะ
髪にホコリがついてますよ、
取ってあげますね。


屋根の上に猫がいるมีแมวอยู่บนหลังคา

毒・誤ち・閉める・桃 พิษ พิด ปิด พีช

พิษ pít / poison ; toxicity ; toxicant
อาหารเป็นพิษ / 食中毒food poisoning
มลพิษ / pollution ; contamination
งูพิษ / poisonous snake ; viper
งูไม่มีพิษ / non-venomous snake
ทำพิษ / [to] cause trouble ; いたずらするmake mischief
ไอพิษ / poison gas (ก๊าซพิษ) ※ไอ ①咳[to] cough ②蒸気steam

ผิด pìt / [to be] wrong ; incorrect (名)ความผิด
เข้าใจผิด / 勘違い[to] misunderstand ; mistake
โทรผิด / take a wrong number
ทำผิด / [to] make a mistake ; do something wrong

ผิดปกติ / unusual
ผิดหวัง / がっかり[to] be disappointed
ผิดกฎหมาย / 違法[to] be illegal ; be against the law
ผิดกฎจราจร / 交通違反
ผิดทาง / ①[to] lose one's way ; get lost ②wrong way
ผิดคำสัญญา / [to] break a promise
ผิดเวลา / Never miss an opportunity to be fabulous

ปิด bpìt / 無気音
動[to be] closed ; off ; shut
形[to] close ; switch off ; turn off
ปิดไฟ / [to] turn off the light
ปิดฉาก / [to] be ended ; be closed
เวลาปิด / 閉店時間closing-time
ปิดเทอม / school holidays ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น (Hormones)

พีช pêet / peach

権力・軍隊と結果・くだもの พล、ผล

พล pon / forces ; troops ; army 【Commonly used】
警察大将Police General พล.ต.อ. / พลตำรวจเอก
警察大佐Police Colonel พ.ต.อ. / พันตำรวจเอก

ผล pŏn / result ; effect ; consequence 【Very commonly used】
①result ; effect ; consequence 
結果เหตุผล 【Commonly used】
成功ผลงาน 【Commonly used】
②fruit 果物 ผลไม้

定期的な・月moon・会議 ประจำ พระจันทร์ ประชุม

ประจำ bprà-jam /
①[to be] regular ; usual ; fixed 
②regularly ; frequently ; normally
ประจำตัว / personal ; 私生活private
บัตรประจำตัว / IDカード บัตร / ticket ; card
เป็นประจำอยู่ / 常駐する
ขาประจำ / 常連客(足・定期的、毎度の)steady customer ; regular customer
วันหยุดประจำ / 定休日、公休日
ประจำเดือน / ①monthly ②(menstrual) period 
วัยทอง, วัยหมดประจำเดือน / 更年期
ค่าใช้จ่ายประจำ / 間接費・諸経費oncost
間接費の用語解説 - 製造・販売などに直接かかる費用ではなく、
製品やサービスの製造・提供に付随して発生する費用のこと。
間接費は特定の製品には依存しない、
または複数の製品にまたがる間接作業に要するコスト
具体的には、直接人件費以外の人件費、研究調査費、研修費、減価償却費など

พระจันทร์ prá jan / moon จันทร์ ; เดือน ; ดวงจันทร์
วันจันทร์ / 月曜日Monday 
Color of the skin like the full moon shining
สีผิวเช่นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสง
ส่องแสง / [to] shine ; illuminate ; light up
พระจันทร์ ครึ่ง ดวง / half-moon

ประชุม bprà-chum / [to] meet ; hold a meeting ; gather

フアン 不安で、嫉妬する ห่วง หวง

หากไม่รักจะห่วงมั้ย จะหวงทำไม ตอบฉันสิ
愛さなければ心配してくれる?嫉妬するのは何故?ちゃんと答えてよ。
ห่วง hùang / [to] care about ; be concerned about
หวง hŭang /
①[to] guard ; take care of (jealously or possessively)
②[to be] possessive ; jealous

ความจริง...ของผู้หญิงเอาแต่ใจ - ปาน(Parn) -
下に置く・空いてる・昨日・甘い・望み วาง ว่าง วาน หวาน หวัง ห่วง

เผื่อ เพื่อ

เผื่อ pèua / ①for ②in case that ; in order that
กินน้ำไม่เผื่อแล้ง ギン ナーム マイ プア レーン
日照りのときのためにとっておかずに水を飲む
→ 後のことを考えずにすぐに使う

เผื่อเหลือเผื่อขาด / ที่เตรียมไว้เผื่อขาด หรือไม่พอ
偶発性、不慮の事故のために備えるcontingency
※直:余った時のため・欠けた(不足した)時のために備えて

เผื่อเลือก ทิ้ง 選ぶため 捨てるため
http://tem2song.blog121.fc2.com/blog-entry-815.html

ขอให้ทุกท่านเผื่อเวลาในการเดินทางเอาไว้ด้วย
皆さんに乞います・通学での時間に(余裕を持って)備えておくことを
http://ameblo.jp/ak-47-feb11/entry-12177401143.html

เพื่อ pêua / for ; in order to
กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน
「生きるために食べるんだ、食べるために生きてるんじゃない!」

森・おば・ちち・バカ ป่า ป้า ป๋า บ้า

ป่า bpàa / forest ; jungle (ป่าใหญ่)
ป่าไม้ bpàa máai / forest ; woods 
ผ้าไหม pâa măi / silk
สัตว์ป่า / wild animal
สวนป่า / 林業農園forestry plantations
ป่าลึก / 樹海extensive forest
คนป่า / 野蛮人barbarian
ป่าแดง / 紅葉deciduous forest
เจ้าป่า / ①森の守護霊guardian spirit of the forest②king of the forest ; lion ; big tiger 
ป่าเล็กๆ / 茂み・木立grove ; thicket ; coppice
ป้า bpâa / aunt
ป๋า bpăa (ป๊า)/ father ; daddy ป๊า!ออฟฟิศหนูไกลนะ!(BTLS)
บ้า bâa / [to be] mad ; crazy ; insane 
夢中になる หลงทาง / บ้า
バカ? จะบ้าเหรอ?バカかお前? พวกโง่ バカども (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
มัวแต่ 夢中になって・・・ (25) 

とかげ・嘘つき เฮีย เฮีย

เหี้ย hîa / ①lizard ②damn ; goddamn ; bad person
≒ ตัวเงินตัวทอง 「金儲けになる仕事」「金が動くプロジェクト」
money(お金)を spin(回転する)ということ money spinner
お冷 / อ๋อ เหี้ย !
คำว่า "เหี้ย" นั้นมักใช้เป็นคำด่าทอและเป็นคำหยาบคายที่ไม่สุภาพสำหรับสามัญชนทั่วไป
ในภาษาไทย
บางครั้งจึงเลี่ยงไปใช้คำว่า ตัวเงินตัวทอง หรือ ตัวกินไก่ หรือ น้องจระเข้
แทน หรือบางครั้งก็ใช้คำว่า
ตะกวด (ซึ่งในเชิงอนุกรมวิธานแล้วตะกวดเป็นสัตว์คนละชนิดกับเหี้ย)
คำว่า เหี้ย ในเชิงการใช้คำศัพท์แบบที่ใช้กับคน มักจะใช้กับเพื่อนสนิทมาก ๆ
พูดเป็นคำสร้อยนำหน้าชื่อก็มี สันนิษฐานว่าคำว่า "เหี้ย" มาจากภาษาบาลี "หีน" ที่แปลว่าต่ำช้า
กร่อนเหลือ "หี" แล้วแผลงเป็นเหี้ย (wiki)

เฮีย hia / elder brother
เฮียเบี้ยว / 嘘つき兄さん เฮียเบี้ยว / สุดา ศรีลำดวน

เบี้ยว bîeow /
①[to] break a promise ; break an agreement 
②変形・歪める[to] distort ; deform


เบี้ยวขอ้มูลส่วนตัว / 個人情報を歪める

hia.jpg
ฉี่ได้ถ้านายแน่จริง

上・不平・果物/ 結果 บน บ่น ผล

บน / ①on ; upon ; above ②[to] vow ; take an oath ; pray 
แก้บน / 誓いを果たす[to] fulfill one's vow
บ่น / [to be]complaining ขี้บ่น / [to be] grumbling ; complaining
ผล pŏn / ①fruit ②effect; result เหตุผล / 理由reason
ให้เหตุผล / 説明する[to] explain (อธิบาย) ; give a reason
มีเหตุผล / [to be] 妥当性reasonable ; 合理的rational ; 論理的logical

ให้ผลดีอะไรบ้าง (give effect → 効果がある)
どんな効果があるのですか?(JTB/P178)
ผลดี / usefulness ; good ; benefit

ผลไม้แกะสลัก / fruit carving
น้ำแข็งแกะสลัก / sculpture of the ice

พ้น pón / [to] pass ; go beyond ; be past
เก็บยาให้พ้นมือเด็ก 子供の手の届かない安全なところへ(下痢止め薬の注意書き) 
พ้นๆ / 数千thousands
ไปให้พ้น / go away! ; leave me alone!
พ้นหูพ้นตา / 視界の外に・目の前から消えろ?[to] out of one's sight

เผา เป่า เฝ้า

เผา păo / [to] burn ไก่ย่างถูกเผา
เป่า bpào / [to] blow เดี๋ยวเป่าหน่อยนะ (32ธันวา)飲酒運転の検問で
เฝ้า fâo / [to] watch (over) ; take care (of) ; protect
ผู้เฝ้าประตู / guard ; security guard ≒ ยาม เฝ้าบ้าน / watchdog

miy3.jpg
ผัว : ที่รัก กูไม่ใช่หมาเฝ้าบ้าน กูก็อยากเที่ยว..
เมีย : ดาร์ลิง มึงไม่ได้รู้สึกแค่คนเดียว กูก็อยากแรด..
http://fail.in.th/2011/08/let-the-dog-out/#disqus_thread

มดแดงเฝ้ามะม่วง
マンゴーの見張りをする赤アリ
→ 好きな女性を我がものにすることができず、他の男が近寄るのを邪魔する男

บริ - บริการ บริหาร บริษัท บริสุทธิ์

บริการ / service
ขายบริการ / 売春
ให้บริการ / サービスを提供する
บริหาร / [to] administer ; manage ; execute กรรมการบริหาร / 取締役
บริษัท / company ; กิจการ business
บริสุทธิ์ / [to be] pure ; innocent ; virgin

ontimewin.jpg
ร้านนี้เปิดตรงเวลา!

เพราะ โป๊

เพราะ prór ①because ②[to be] good (when referring to a sound or song)
โป๊ bpóh / [to be] sexy ; nude ; indecent

เอาน่า เพื่อโลก WIN
green, sign
ประหยัด / [to] economize ; save ; be thrifty
文章 ・ 役に立つ ・ 節約 ประโยค ประโยชน์ ประหยัด

告白(こくはく)と健康(けんこう)、品質 สารภาพ สุขภาพ คุณภาพ

สาภาพ [สา-ระ-พาบ] / [to] confess คำสารภาพ / confession
สุขภาพ [สุก-ขะ-พาบ] / health ; wellbeing ; good condition
สุขภาพจิตดี เดี๋ยวสุขภาพกายก็ดีตาม 心が元気になれば、体も元気になる
คุณภาพ [คุน-นะ-พาบ] / quality ; value ; worth
ระบบควบคุมคุณภาพ / 品質管理(システム)quality control
พัฒนาคุณภาพ / 品質改善
วางแผนคุณภาพ / 品質計画 วางแผน ≒ แผน / plan ※ แผนที่ / map
คู่มือคุณภาพ / 品質マニュアル
สินค้าญี่ปุ่นคุณภาพดีที่สุดในโลก 日本の製品は品質がいい・世界で最も
เสรีภาพ [เส-รี พาบ]/ freedom ; liberty เสรีไทย / Free Thai Movement ≒ อิสระ
มิตรภาพ mít-dtrà-pâap / friendship ; friendliness ; cordiality
สันติภาพ săn dtì pâap / peace ; calm ; calmness
สถานภาพ / ステータス・立場(dic/ta) status ≒ จุดยืนstandpoint ; point of view
สถาน / ①place ; area ; site สถานีต่อไป... ②status ; state ; situation
สาร săan / document ; letter ; text
ภาพ / picture ; image ; vision ภาพยนตร์ [พาบ-พะ-ยน] / film ; movie ≒ หนัง

คำ / word ; words
คำสารภาพ / 告白confession
คำถาม / 問いquestion ถามทำไมวะ?
คำตอบ / 答えanswer ; reply ; response เออ ตอบมาเถอะ! (BTLS)
คำสั่ง / 命令command ; order ; word of command
คำอธิบาย / 説明explanation
คำปรึกษา / 助言・アドバイスsuggestion ; advice ; direction
คำขอ / 求め・リクエストrequest ; appeal ; demand
คำขวัญ / スローガンslogan ; motto ; catchword
คำแปล / translation
คำชม / 称賛praise ; admiration ; laud ไม่ต้องชมพี่! (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
通り ถนน ถนนเสรีไทย セリ・タイ通り MAP B-12 タノン・シーナカリンの北続き
Hiroの一言講座(84) パープのつく言葉 その2
Hiroの一言講座(85) パープのつく言葉 その3

カレンダー・否定(ひてい)・奇跡(きせき) ปฏิทิน ปฏิเสธ ปาฏิหาริย์

ปฏิทิน [ปะ-ติ-ทิน] / calendar ぱてぃてぃん
ปฏิเสธ [ปะ-ติ-เสด] / [to] deny ; refuse ; refute ぱてぃせーと)
ปาฏิหาริย์ [ปา-ติ-หาน] / miracle ぱてぃはーん


ปฎิเสธอย่างไร? (32ธันวา)
จะบ้าหรือ? จะทำอย่างนั้นได้ไง!? (BTLS)

ฉันยังรอคอยปาฏิหาริย์ เชื่อว่าวันหนึ่งจะมาถึง
รักปาฏิหาริย์ :Lula
ปาฎิหาริย์ไม่มีจริง
奇跡は起こらない
ปาฎิหาริย์ต้องมีจริง
奇跡は起こさなければいけない
ปาฎิหาริย์ให้มีจริง
奇跡を本当に起こす
พรหมลิขิต [พฺรม ลิ-ขิด]prom lí-kìt / fate ; destiny
http://ameblo.jp/daisybird/entry-10432498823.html

振り向く・離れる・逆らう

หัน / 振り向く[to] turn around ; face about ※กระทันหัน
ห่าง / 離れる[to be] far away ; distant ≒ ออกจาก
ฝืน / 逆らう[to] act against ; go against ; be in opposition to (something)

ไม่มีเลยสักคน จะหันมามองและเข้าใจ
誰一人いない 振り向いてくれる人も分かってくれる人も เหงา - Peace Maker
ว่าทุกเวลา ที่เราห่างกันแสนไกล   
ยังมีอีกคำในหัวใจ       
ที่จะบอกเธอ ให้เธอได้รู้และเข้าใจ   
ว่าคิดถึงเธอ เมื่อเราห่างกันแสนไกล  
มีคำหนึ่งคำจะพูดไปให้เธอได้รู้    
จะแทนความหมายความห่วงใย   คิดถึง : peacemaker
เราอยู่ห่างๆอย่างห่างๆกันเลยดีกว่า (32ธันวา)
ตอนแรกก็จะไม่คิด แต่มันฝืนไม่ได้จริงๆ (BTLS)

car, traffic, transport
ขอบคุณที่บอก จะได้ตามห่างๆ  สุภาพ / [to be] polite ; courteous ; well-mannered 

嫉妬する・逆らう・粉・炊く หึง ฝืน ฝุ่น หุง

หึง hĕung / [to] be jealous
ฝืน fĕun / [to] act against ; go against ; be in opposition to (something)
ฝุ่น fùn / dust ; powder
หุง (ข้าว) / 炊くto boil or cook หม้อหุงข้าว / 炊飯器rice cooker
หุ่น hùn / figure ; shape スタイルがいいหุ่นดี

ขี้หึง [to be] jealous ; envious
ฝืนยิ้ม 作り笑いをする[to] force a smile
ฝืนธรรมชาติ 自然に逆らう[to] go against nature
ฝืนใจ / 無理をする[to] force oneself (意志に逆らうagainst one's will)
อย่าฝืนนะครับ 無理をしないで
ฝืนอยู่หรือเปล่า 無理してる? ภาษาญี่ปุ่น 54【 ฝืน 】
แต่มันฝืนไม่ได้จริงๆ (BTLS)
มันไม่ได้เป็นฝุ่นๆ! (หนูน้อยกู้อีจู้)
ฝ่าฝืนคำสั่ง 命に背けば[to] disobey an order

最初は何も思わなかったけど・・・ 逆らう(抗う)ほど遠くなる
ส่วนเกิน ยิ่งฝืนยิ่งห่างไกล
หนูน้อยกู้อีจู้ - มะขวิด 田中とも言う

看板・コットン・部署・午後・病気 ป้าย ฝ้าย ฝ่าย บ่าย ป่วย

パーイป้าย bpâai/ ①ポスターposter; 看板・標識sign; notice ②バス停bus stop
ป้ายเตือนภัย 警告標識(標識・警告・危険)
ที่ป้ายรถเมล์ 都市バス停で
ป้ายความผิด ※これで下記動詞になる 
責任転嫁する(貼る・過ちを)shift the blame on、責任をなすり付け合う[to] put the blame
ファーイฝ้าย fâai/ cotton ผ้าฝ้าย: コットンの生地
ファーイฝ่าย fàai/ side ; party ; 部門・部署sector
ฝ่ายตรงข้าม / 相手antagonist ; opponent
ฝ่ายรุก,ฝ่ายรับ 攻撃面と防衛面 side of attack and defense
ถ้ายกย่องฝ่ายนั้น ก็จะเสียฝ่ายนี้
あちら立てればこちらが立たぬ 
ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อเตรียมการค่ะ
他の部署にも準備をするよう連絡しておきます。
バーイบ่าย bàai/ early afternoon (from 1pm to 4pm) 
ตอนบ่าย afternoon ; p.m.
ブァイป่วย bpùay / [to] sick ; ill ; get ill
ความเจ็บป่วย / sickness ; illness (職場P80)

สองมาตรฐานชัดๆ 明確な2つの基準
このエリアの公道における禁止事項①ごみを捨てること②看板を立てること
sign.jpg
มาตรฐาน mâat-dtrà-tăan / standard ; criterion
ทางหลวง / ①高速道路highway ②公道public road

歯・夢・聞く ฟัน ฝัน ฟัง

ฟัน / ①tooth ; teeth ②[to] cut ; hack ; slash ແຂ້ວ (เคว) คันเคว ≒ น่ารัก
ฝัน / [to] dream ; imagine ※ฝน rain
ฟัง / [to] listen (to something) ; hear (something)

旗を振る ฟันธง →「間違いない」[to] decide absolutely ※占い師の決めゼリフ
義歯 ฟันปลอม 歯を磨くแปรงฟัน ぷれーんふぁん 
歯科医 หมอฟัน 
歯ぎしりをする กัดฟัน 

นอนหรับฝันดีๆนะจ๊ะ いい夢見てね
แค่ฝันว่าเธอจากไป 君が去っていく夢を見た

ฟังแล้วรู้ 聞いて分かった
ฟังตกไป 聞き漏らした
http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/34884463.html 雨の種類、呼び方

バーツ・切る・カード

บาท bàat / ฿ (持ち合わせが)多少あるよ มีกี่บาท
บาด bàat / [to] cut
บัตร bàt / ticket ; card

พนักงานถูกสายพานบาดนิ้วครับ
オペレーターがコンベヤーで指を切られました(怪我をしました)。
ทำแผลแล้วครับ และผมให้กลับไปบ้านแล้วครับ
もう手当てをしました。そして家へ帰らせました。

บาดหู 耳障り・気に障る(切る/ 傷つく+ 耳)[to] hurt one's feelings

ขอดูบัตรประชาชน
身分証明書(IDカード)を見せてください

10)刺してみなさい
数のあいまいな言い方 มีกี่บาท

野菜・休む/ 泊まる ผัก พัก

ผัก pàk / vegetable
พัก pák / 泊」=「パック」古い中国語を語源?(飲んで効く○○語)

ใส่ผักเยอะๆ 野菜をいっぱい入れて
กุ้งผัก ลงไปตามต้องการ
えび野菜はお好みで(入れる)/ มาม่าMama (noodles)の調理方法より
ไปกิน sizzler วันนี้ ได้กินผักเยอะๆเสียที
今晩はサラダをいっぱい食べた。
ไปกินอาหารเวียดนามตอนเย็น ได้กินผักเยอะดี
夜はベトナム料理の店に行った。野菜がたくさん食べれてよかった。

พักผ่อน / [to] rest ; relax
พักสมอง 頭を休める
โรงพัก / 警察(俗語)※刑務所じゃないから一泊(休憩)するだけ
เวลาพักผ่อน / 休み時間

rest car
เดินผ่านกันเงียบๆ นะ
rest.jpg
ที่นอน FAIL
me-w.jpg
อันนี้ท่ายากเหมือนกัน ..แต่
pak.jpg

dog.jpg

pak2.jpg

壊れる・1000・スピンする・パン พัง พัน ปั่น ปัง ผ่าน

พัง / [to] collapse ;crash down
พัน / ①1000 ②繋がる ความผูกพัน relationship ; connection
ปั่น / to spin
ปัง / ①パン ขนมปัง ②ドアが閉まる音(字幕で)

ผ่าน / pass through

พังเลย!(ドアの取っ手が)壊れちゃった! (แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า)
ถึงกล้องจะพังแต่เม็มโมรี่ยังอยู่ (BTLS)

หนึ่งภาพ...พันคำ
เอาพันห้า ไม่งั้นก็ไม่ไป
พันกว่าบาท 1000バーツ以上
คิดถึง def:[นึกถึงด้วยใจผูกพัน] 心に思い至ること・関係性、つながりを
ผูกพันพิเศษ relationship with special
ปั่นจักรยาน / to ride a bicycle
น้ำแตงโมปั่น / スイカジュース
เอาสำลี มาปั่น ก็ไม่หาย 綿棒で擦っても治まらない (คันหู)

カメラは壊れちゃったけど เม็มโมรี่ยังอยู่

นมมหาลัย!
pan.jpg
(f)4030 likes. Sign Up to see what your friends like.

ちょうど今(したところ)・加える/ 増える・ハチ

เพิ่ง / just ; just now ≒ เมื่อกี้、ขณะนี้、เดี๋ยวนี้
เพิ่ม / to increase; add
ผึ้ง / bee
พรุ่งนี้ / tomorrow

เพิ่งเลิกนะ 今、終わったとこ。
เพิ่งเปิดแอร์ในขณะนี้ รู้สึกเย็นสบายมาก
今エアコンをつけた。めちゃ気持ちいい。(คุณเกด)
เพิ่งเริ่มเรียน 今勉強し始めたところ
ก็ไม่ต้องคิดมาก だから考えすぎることないよ!
เพิ่งนึกได้ว่า ต้องเอากุญแจบ้านให้แม่
母に鍵を渡す
http://blogs.yahoo.co.jp/kettototo/34037979.html นึกออกแล้วとの違い
บริษัทที่ต่างประเทศไทยเพิ่งตั้งใหม่ タイの会社は設立したばかり(P162)
แม่ ลี่กลับแล้วนะ! อย่าเพิ่งสิ! 
お母さん、私帰るね / チョット待ちなさい! (BTLS)
ทำไมเพิ่งบอกล่ะ なんで今頃言うの!?(遅いよ) [14]ビザの更新

งั้นเพิ่มอีก5ล่ะ? あと5億(プラス)でどう?
น้ำหนักเพิ่ม 体重が増える
รับ(...)เพิ่ม / [to] get more (of something) ; accept more (of something)
รับฟางเพิ่มไหมคะ? ฟาง / 藁・稲藁straw ; rice straw
seven.jpg
แท็ก: 7-11, animal, local | 71 ความเห็น (โหวต 180 ครั้ง)

ダイヤモンド ・ アヒル ・ 辛い

เพชร phetH ペット)有気音พ [ เพ็ด ] diamond
เป็ด
bpetL ペット)無気音ป アヒル
เผ็ด phetL ペット)有気音ผ 辛い

文章 ・ 役に立つ ・ 節約 ประโยค ประโยชน์ ประหยัด

ประโยค (k) ヨック/ sentence ; clause
ทำไมประโยคนี้ใช้ไม่ได้ล่ะคะ?
ประโยชน์ (t) ヤット/ benefit (กำไร) ; use; usefulness (ผลดี)
มีประโยชน์แค่ไหน?
ประหยัด (t) ヤック/ [to] 節約economize ;貯める save (ไว้ ; เอาไว้)
ชั้นประหยัด / エコノミークラス

ทำไมคุณไม่เปิดไฟเนี่ย?
อ๋อ ป๊าฉันเป็นคนประหยัดไฟน่ะ (BTLS)

ประหยัดเพื่อซื้อรถเก๋ง

เพราะ โป๊

偽の ・ 準備 ปลอม พร้อม

อม / [to be] fake
ร้อม / [to be] ready ; prepared (จัด ; เตรียม) ; set (ตั้ง)

ของปลอมไม่ใช่เหรอ?/ อันนี้ของจริงหรือเปล่า?

สอง:
เหนือเหลือเกิน อย่างมากก็ได้สัก4-5แสน
เป็นไง? 6ร้อย!
พี่สิทธิ์:
ใครจะไปรู้ว่าเป็นพระปลอมล่ะวะ!

พร้อมเหรอยัง?
พร้อมแล้วอาจารย์!(แสบสนิท)
พร้อมนะ・・・เริ่มได้!用意(準備)・・・始め!(試験の開始時に)
ทุกคนในเซมิมากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน ゼミ生全員揃った。; 顔を揃える
Billyさん:この言葉は温かく感じさせます。^^良い言葉です、本当に。
อม / [to] keep in the mouth ; suck
เด็กอมมือ
手をしゃぶる子供
→ 物事をわきまえていない人

入れ歯
ฟันปลอม
偽物です

歌・ひねる・高い・変化 เพลง แพลง แพง แปลง

เพลง / song
แพลง / [to] twist
แพง / [to be] expensive ; high-priced
แปลง / [to] change ; transform ; convert


ร้องเพลง [to] sing ; sing a song
แพลงข้อเท้า
วิธีพลิกแพลง / strategy
ทำไมแพง?( ⇔ ถูก)

การเปลี่ยนแปลง / changing (Peacemaker)
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR