カリカリするกรอบ、ひれ伏すกราบ

กรอบ gròp / カリカリする[to be] crisp
[to be] crisp
หมูกรอบ

กราบ gràap / ひれ伏す[to] prostrate oneself、崇拝するกราบไหว้

べっくさん
กราบรถกู!(俺様の車に土下座しろ)
グラミーの俳優น๊อต อัครณัฐ

参加するร่วม 含む・加えるรวม 

ร่วม rûam / [to] share ; join in ; participate 【Very commonly used】
ร่วมกัน / 共にする; 共通する; 加入する; 協力し合う; 一緒にする; 一緒に暮らす
ร่วมกัน

รวม ruam / [to] combine ; add up ; include 【Very commonly used】
ソムチャイ

店・フィールド ร้าน ลาน

ร้าน ráan / shop ; store ; booth
ลาน laan / field ; pitch
スキー場 ลานสกี
滑走路 ลานบิน

店の前の広場 ลานหน้าร้าน

報告する รายงาน リスト・メニュー รายการ

報告する รายงาน raai ngaan / [to] report
報告します แล้วรายงานให้หราบครับ
生産管理報告รายงานผลการผลิต
色々 หลายอย่าง lăai yàang / varied ; numerous ; many
色々あります มีหลายอย่างครับ

リスト・メニュー รายการ raai gaan / catalogue ; list ; list of items

รายการอาหาร

大使館、おしり

สถานทูต sà-tăan tôot / 大使館Embassy

ตูด dtòot / おしりbottom


แบตทำท่าจะหมด
バッテリーが無くなりそう。
ฝนทาํท่าจะตกตั้งแต่เช้า
朝から雨が降りそうです。
ขโมยเห็นตาํรวจทาํท่าจะวิ่งหนี
泥棒は警察を見て,逃げ出しそうだった。

รถเมลก์บัรถไฟอย่างไหนเร็วกว่ากัน?
どちらが速いですか?
AกับBคนไหนพูดไทยเก่งกว่ากัน?
どちらが上手ですか?

มีคนรออยู่หน้าห้องน้ำตั้งเกือบ30คน
トイレの前にほぼ30人の人が待ってる。

อย่างนานก็10นาที 長くとも10分
อย่างมากก็ไม่เกิด10คน 多くても10人は超えない
อย่างดีก็ถึงที่นี้ 良くてもここまで

傘持って行きなさい เอาร่มติดไปดว้ยส
持っていくのが面倒くさい ขี้เกียจถือ

เจอเขาทีไร เขาสวยขึ้นทุกที
彼女は会うたびに,いつももっときれいになっている。
เครียดทีไร ผื่นขึ้นเต็มตัวทุกที
ストレスがたまると,いつも身体中に湿疹が出来る。

Marasi

怖いกลัว のはずが・・・

ถ้ากลัวพลาดนะ แม่มีวิธี
กลัว glua / [to] be scared ; fear
เกือบ gèuap / nearly ; almost ; shortly
เกลือ gleua / salt

พลาด plâat / [to] miss ; fail ; blunder
怖い ・ バナナ ・ 勇気 ・ 台所 ・ 塩 กลัว กล้วย กล้า ครัว เกลือ

อ้วน ûan / [to be] fat ; overweight
口を尖らせる「ウ」
เบิร์ด bèrt / bird バードは「ブゥード」でないと通じない
ダモーバンガピ
http://sukhumvitroad.blog.fc2.com/blog-entry-1347.html

日差しが強い・ハッキリと จัด ชัด

แดดจัด jàt / 日差し(が強い)sunlight ; sun
②[to] arrange ; prepare ; adjust 
ผู้จัดการ / manager
ระบบจัดการ / management system

ชัด chát / [to be] clear ; sharp ; distinct
ハッキリしたか?ชัดเจนมั้ย?(แสบสนิท ศิษย์ส่ายหน้า )
はっきり話す พูดชัดๆ

僕・髪 / ホコリ ผม, ผง

ผง pŏng / powder ; dirt ; dust ฝุ่นผง ホコリdust 2連続型
ผม pŏm / ①I ; me (used by men only) ②hair
ทรงผม / hairstyle ; haircut
ตัดผม / [to] get a haircut

มีผงติดอยู่ที่ผมน่ะ เอาออกให้นะ
髪にホコリがついてますよ、
取ってあげますね。


屋根の上に猫がいるมีแมวอยู่บนหลังคา

ふりをする・躊躇する

แกล้ง glâeng / ①[to] pretend ; feign 忘れたふりをする แกล้งลืม ≒ แกล้งทำเป็น
②からかう、イライラさせる [to] tease ; irritate ; annoy

ความจริงที่เธอต้องฟัง ความจริงที่เธอแกล้งลืมมัน

เกรง grayng / [to] fear ; be afraid of ; be in awe of
เกรงใจ / [to] be afraid of offending (someone)

この前のお詫びで)買ってきました。ซื้อมาใช้ 
オーイ、大丈夫だよ!โอ๊ย ไม่เป็นไรหรอกครับ 
遠慮しちゃう。ผมเกรงใจ

断れない(ขี้เกรงใจ) http://challengephaasaathai.seesaa.net/article/412025724.html

変わる・初めての・破滅的な แลก แหลก แรก

แลก lâek / [to] exchange ; change ; swap ≒ แลกเปลี่ยน 2連続型
แหลก / [to] be crushed ; break into pieces
แรก râek / first ; initial ; original
一目惚れ รักแรกพบ
なんで最初に言ってくれないの!ทำไมไม่บอกแต่แรก! (กวน มึน โฮ)

ยอมจำนนเธอแล้ววันนี้แค่แรกเห็นหน้า
今日初めて会ったばかりなのにって分かってるけど
ฝากไว้กับฉันนะหัวใจของเธอแลกเบอร์โทร
電話番号と引き換えに あなたの心は預かった

愛する・盗む・主に・粉々になる รัก ลัก หลัก แหลก
本日現在、1億7百万回over ขอใจเธอแลกเบอร์โทร - หญิงลี ศรีจุมพล

ガマンする・アレ・読む・水瓶 อั้น อัน อ่าน อ่าง

อั้น ân / [to] retain ; suppress ; hold back
อั้นลมหายใจ / 息を止める[to] hold one's breath
อั้นฉี่
เติมได้ไม่อั้น≒ เติมได้ตลอด
อัน an / piece ; slice ; part (อัน is a classifier used for many small objects.)
เอาอันนี้
อ่าน / [to] read
อ่าง / basin ; bowl ; tub

http://challengephaasaathai.seesaa.net/article/313840625.html

歌を歌う・糊 / でんぷん ร้องเพลง ลงแป้ง

ร้องเพลง róng playng / [to] sing ; sing a song
ลงแป้ง long-bpâeng / ①でんぷん ②糊をつける[to] starch

※ヤマト糊はでんぷん糊です。
※コーンスターチ / トウモロコシから取れた澱粉
http://ja.wikipedia.org/wiki/デンプン

これ・借金・これ・逃げる นี่ หนี้ นี้ หนี

หนี้ nêe / debt ; liability ; indebtedness หนี้สิน / debt ; obligation
หนี nĕe / [to] escape ; avoid ; flee


คนมาทะเลอะมีอยู่สองอย่าง
ถ้าไม่หนีร้อนมา ก็หนีรัก
Escape from what? Hot or Love?

小数点・定食 จุด ชุด

ชุด chút / set ; suit ; group (ชุด is the classifier for a set or group of something.)
เอาชุดนี้3
เวลางานสพผู้หญิงใสชุดดำ / 黒の礼服
จุด jùt / point ; mark ; spot จุดหมาย / goal จุดยืน / 観点standpoint จุดพัก / breakpoint
0.123 / ศูนย์จุดหนึ่งสองสาม

止める・メモする・終える จอด จด จบ โฉด จุด

タナー 銀行・会話・想像

ธนาคาร tá-naa-kaan / bank
สนทนา sŏn-tá-naa / [to] discuss ; talk ; converse
จินตนาการ jin-dtà-naa gaan / [to] imagine ; imagination ; fancy ; fantasy

想像・妄想
ศีล [ สีน ] sĕen 5 / religious rule แบงค์ bankから

にー 伝統, 風習・娼婦 ประเพณี โสเภณี

ประเพณี bprà-pay-nee / tradition ; custom
วัฒนธรรมประเพณี / 文化風習
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / Thailand Culture Center

โสเภณี sŏh-pay-nee / prostitute

中心 / ゼロ ・見失う ศูนย์ สูญ ศูนย์วัฒนธรรม
http://ameblo.jp/bangkok-asemamire/entry-10659560687.html

相談する・世話をする ปรึกษา รักษา

ปรึกษา bprèuk-săa / 相談する [to] consult ; confer with ; take/seek advice
ปรึกษากันและกัน

รักษา rák-săa / 世話をする [to] treat ; take care (of) 【Very commonly used】

ดูแล doo lae / [to] look after ; take care ; tend 【Commonly used】

กันและกัน  ปรึกษากันและกัน  話し合う、相談し合う

毒・誤ち・閉める・桃 พิษ พิด ปิด พีช

พิษ pít / poison ; toxicity ; toxicant
อาหารเป็นพิษ / 食中毒food poisoning
มลพิษ / pollution ; contamination
งูพิษ / poisonous snake ; viper
งูไม่มีพิษ / non-venomous snake
ทำพิษ / [to] cause trouble ; いたずらするmake mischief
ไอพิษ / poison gas (ก๊าซพิษ)  ※ไอ ①咳[to] cough ②蒸気steam

ผิด pìt / [to be] wrong ; incorrect (名)ความผิด
เข้าใจผิด / 勘違い[to] misunderstand ; mistake
โทรผิด / take a wrong number
ทำผิด / [to] make a mistake ; do something wrong

ผิดปกติ / unusual
ผิดหวัง / がっかり[to] be disappointed
ผิดกฎหมาย / 違法[to] be illegal ; be against the law
ผิดกฎจราจร / 交通違反
ผิดทาง / ①[to] lose one's way ; get lost ②wrong way
ผิดคำสัญญา / [to] break a promise
ผิดเวลา / Never miss an opportunity to be fabulous

ปิด bpìt / 無気音
動[to be] closed ; off ; shut
形[to] close ; switch off ; turn off
ปิดไฟ / [to] turn off the light
ปิดฉาก / [to] be ended ; be closed
เวลาปิด / 閉店時間closing-time
ปิดเทอม / school holidays ปิดเทอมใหญ่ หัวใจว้าวุ่น (Hormones)

พีช pêet / peach

権力・軍隊と結果・くだもの พล、ผล

พล pon / forces ; troops ; army 【Commonly used】
警察大将Police General พล.ต.อ. / พลตำรวจเอก
警察大佐Police Colonel พ.ต.อ. / พันตำรวจเอก

ผล pŏn / result ; effect ; consequence 【Very commonly used】
①result ; effect ; consequence 
結果เหตุผล 【Commonly used】
成功ผลงาน 【Commonly used】
②fruit 果物 ผลไม้

中心 / ゼロ ・見失う ศูนย์ สูญ

ศูนย์ sŏon / ①zero ②center ; heart ; core ③[to] disappear ; lose
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย / Thailand Culture Center

สูญ sŏon / ①[to] lose ; vanish ; be lost ②[to be] empty ; blank ; vacant
สูญเสีย / 見失う[to] lose ; waste 2連続型

SOON / in a short time from now, or a short time after something else happens:
It will be dark soon.
David arrived sooner than I expected.
Paula became pregnant soon after they were married.

退いて・削除 หลบ ลบ

หลบ lòp / [to] avoid ; evade ; duck
どいて、ジャマ! หลบสิ เกะกะ (กวน มึน โฮ)

ลบ lóp / [to] remove ; delete ; take away
ข้างบนลบนะครับ ได้มั้ย? (上の方、消しますね、大丈夫?)
ギフト先生一回目の授業

手で書いて足で消す เขียนด้วยมือลบด้วยตีน

招待する・すっきり・照れるね เชิญ ชื่น เจื่อน

チューン เชิญ chern / [to] invite ; ask ; persuade ≒ เชิญชวน
- เฮ้ย จะดีหรือ?เขาไม่(ได้)เชิญผมส้กหน่อย
- เฮ้ย ไม่เป็นไร ฉันเชิญ! (กวน มึน โฮ)

チューン ชื่น chêun / [to be] happy ; pleased ; delighted
ชื่นใจ / ①[to be] refreshing ; cheering ②[to] rejoice ; be cheerful
ตื่นมารู้สึกสดชื่น (ぐっすり寝て、)起きてすっきりした
หลับในรถ รู้สึกสดชื่นมาก 車の中で爆睡しました。すっきり♪

チュアン เจื่อน jèuan / [to be] embarrassed ; ashamed
เจื่อนเนอะ (กวน มึน โฮ)

最近・誘う ช่วงนี้ เชิญชวน
HEART หัวใจคือว่า... ชื่นใจ   

腕arm・固いhard・上手skilled แขน แข็ง เก่ง

แขน kăen / arm ; limb
แขนขา / arm and leg
เสื้อแขนสั้น / 半袖シャツ ⇔ เสื้อแขนยาว
แข็น kăen / [to] push ; push forward
รถเข็น / trolley ; 空港のカートcart (e.g. shopping trolley, baby buggy, luggage trolley)
แข็ง kăeng / [to be] hard ; strong ; solid ≒ แข็งแรง
น้ำแข็ง / ice
ใจแข็ง / 意志が固い、頑固(ปากแข็ง) ⇔ 気が弱いใจอ่อน
เก่ง gèng / [to be] skilled ; talented 【Commonly used】
เก่งๆ ≒ เก่งมาก ≒ เก่งจังเลย ≒ คล่อง ≒ เพราะมาก(歌・音楽)
ยิ่งเวลาผ่านไป ก็จะยิ่งเก่งขึ้นเอง 時が経つほど上手になる
スレてる(慣れ過ぎ)ถ้าผู้หญิงที่ดื่มด้วย เก่งเกินไป ไม่เอา
一緒に飲んだ女の子はスレた感じだったからもういいよ
http://www.fuzoku-resort.com/thailanguage/t0018/

運河・技術あり・カメラ・BOX คลอง คล่อง กล้อง กล่อง
แกง gaeng / curry ; soup ; stew ゲーンハンレー(マッサマンカレー)แกงฮังเล

定期的な・月moon・会議 ประจำ พระจันทร์ ประชุม

ประจำ bprà-jam /
①[to be] regular ; usual ; fixed 
②regularly ; frequently ; normally
ประจำตัว / personal ; 私生活private
บัตรประจำตัว / IDカード บัตร / ticket ; card
เป็นประจำอยู่ / 常駐する
ขาประจำ / 常連客(足・定期的、毎度の)steady customer ; regular customer
วันหยุดประจำ / 定休日、公休日
ประจำเดือน / ①monthly ②(menstrual) period 
วัยทอง, วัยหมดประจำเดือน / 更年期
ค่าใช้จ่ายประจำ / 間接費・諸経費oncost
間接費の用語解説 - 製造・販売などに直接かかる費用ではなく、
製品やサービスの製造・提供に付随して発生する費用のこと。
間接費は特定の製品には依存しない、
または複数の製品にまたがる間接作業に要するコスト
具体的には、直接人件費以外の人件費、研究調査費、研修費、減価償却費など

พระจันทร์ prá jan / moon จันทร์ ; เดือน ; ดวงจันทร์
วันจันทร์ / 月曜日Monday 
Color of the skin like the full moon shining
สีผิวเช่นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสง
ส่องแสง / [to] shine ; illuminate ; light up
พระจันทร์ ครึ่ง ดวง / half-moon

ประชุม bprà-chum / [to] meet ; hold a meeting ; gather

フアン 不安で、嫉妬する ห่วง หวง

หากไม่รักจะห่วงมั้ย จะหวงทำไม ตอบฉันสิ
愛さなければ心配してくれる?嫉妬するのは何故?ちゃんと答えてよ。
ห่วง hùang / [to] care about ; be concerned about
หวง hŭang /
①[to] guard ; take care of (jealously or possessively)
②[to be] possessive ; jealous

ความจริง...ของผู้หญิงเอาแต่ใจ - ปาน(Parn) -
下に置く・空いてる・昨日・甘い・望み วาง ว่าง วาน หวาน หวัง ห่วง

可笑しい・夕方・言葉・カルマ・渡る ขำ ค่ำ คำ กรรม ข้าม

ขำ kăm / ①[to] laugh ; giggle ②[to be] attractive ; charming
ขำมากหรือ ? そんなに可笑しい? (กวน มึน โฮ)
ค่ำ kâm / evening ; night ; night-time ≒ ค่ำคืน ≒ ตอนค่ำ ≒ ตอนเย็น
อาหารค่ำ / dinner ; evening meal
คำ kam / word ; words
คำสุภาพ / polite word
คำหยาบ kam yàap / 下品な言葉vulgar language (เหี้ย - วิกิพีเดีย)
คำแสลง / 俗語slang sà-lăeng / 不健全unwholesome ; unhealthy
กรรม gam / ①悪行sin ; wrong-doing ; transgression
②bad karma
(กรรม when referring to karma is always used in a negative sense;
its opposite is บุญ ("merit").)
ข้าม kâam / [to] cross over ; pass over ; overlook
Reverse meaning - คำตรงข้าม -
川、海を越える ข้าม ข้ามน้ำข้ามทะเล 
ていねい[to] be polite สุภาพ เรียบร้อย มารยาท

image_20130208233855.jpg

許可/ 許す・幼稚園・辞書・記念碑อนุญาต อนุบาล อนุกรม อนุสาวรีย์

อนุญาต a-nú-yâat / 許可・許す [to] allow ; permit ; consent
อนุญาตให้ / [to] permit ; give permission
ให้อภัย / [to] forgive ; excuse
อนุญาตโดยไม่พูด / 黙許する
[to] forgive / อโหสิกรรม, อภัยโทษ, ยกโทษ, ยกโทษให้
อนุบาล a-nú-baan / 幼稚園kindergarten ≒ โรงเรียนอนุบาล
อนุกรม a-nú grom / sequence ; order ; series
พจนานุกรม pót-jà-naa-nú-grom / 辞書dictionary
พจน์ pót / word ; speech ; saying
อนุสารีย์ a-nú-săa-wá-ree / 記念碑monument
อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ chai-sà-mŏr-rá-poom / 戦勝記念塔Victory Monument

[to] apologize ; ask for forgiveness ขออภัย ขอโทษ โทษที

体・売る・鶏・ガイド・卵・熱・脂肪กาย ขาย ไก่ ไกด์ ไข่ ไข้ ไข

กาย gaai / body ; physique ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ขาย kăai / [to] sell ; vend
ไก่ gài / chicken ; hen ; cock ไก่ย่างถูกเผาเจ้าละจะโดนไม้เสียบ 
ไกด์ gai / guide
ไข่ kài / egg
ไข้ kâi / fever ไข้หวัด / cold ; flu
ไข kăi / fat ; grease ≒ ไขมัน

ไกล glai / [to be] far away ; distant
ใกล้ glâi / [to be] near ; close
ใคร krai / who someone ; anyone
誰でもいいわけじゃないไม่ใช่ใครก็ได้ (แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นใครก็ได้)
กลาย glaai / [to] change to ; turn into ; transform into
พอน้ำแข็งละลาย จะกลายเป็นน้ำ
緩和/ 解放する・似ている・~になる คลาย คล้าย กลาย
物事/ 油・確か・不妊の・婚約する มัน มั่น หมัน หมั้น มั้ง
寺・風邪・恐れ・描く วัด หวัด หวาด วาด

肝臓(レバー)・重ねる

ตับ dtàp / liver มะเร็งตับ má-reng / 肝臓癌liver cancer
ทับ táp / ①[to] overlay ; put on the top ; place on top of วางทับ / 重ねる (tomita)②小屋
ก. วางข้างบน, ซ้อนข้างบน, อาการที่ของหนัก ๆ
โค่นหรือล้มลงพาดบนสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรง เช่น ต้นไม้ล้มทับบ้าน 

ซ้อน són / [to] overlap ; overlay ; superimpose
ซ้อนกัน / overlap each other
ทับซ้อน / [to] overlap
ซ้อนทับ / [to] be superimposed ; be overlapped
วางซ้อน / [to] overlay

ถ้าเป็นตับล่ะพี่ยอมตาย กินตับ
隠す・修理する・教える ซ่อน ซ่อม สอน
繰り返す・痛む/ 苦しむ・3 ซ้ำ ย้ำ ยำ ช้ำ สาม ซ้ำแล้วซ้ำอีก / 重ね重ね (tomita)
DEATH NOTE ซ้อนกัน 感情移入: empathy การเอาใจใส่,การใส่อารมณ์,ความร่วมรู้สึก

emotion / ความรู้สึก ; อารมณ์
ความรู้สึกนึกคิด / feeling ; emotion ; sentiment
นิ่งนอนใจ / [to] be at ease ; be relaxed ; have no emotion
อารมณ์สะเทือนใจ / emotion
การมีอารมณ์ดี / good emotion 

薬・STOP・離婚・おばあちゃん・牧草 ยา อย่า หย่า ย่า หญ้า

ยา yaa / medicine ; medication ; drug
อย่า yàa / do not ; don't ; never
หย่า yàa / ①[to] stop ②[to] divorce ; get a divorce
ย่า yâa / grandmother ; grandma ; granny
หญ้า yâa / grass


old /
รา chá-raa / [to] old ; aged ; senile ≒ คนชรา old man
ห้ามใช้ในเด็กและชรา / 高齢者・子供には使用禁止
วัยทอง, วัยหมดประจำเดือน / 更年期the elderly ; old age
เฒ่า / [to be] old ; aged ; elderly ผู้เฒ่า เฒ่าหัวงู
เก่า / [to be] old ; former ; previous アンティークショップร้านเก่าเก็บ
แก่ / [to be] old ; elderly def:[มีอายุมาก]
เชย choie / [to be] old-fashioned ; outdated ; unfashionable
เชยจะตาย (กวน มึน โฮ)

วัวแก่กินหญ้าอ่อน 201227(กุ้ง)
タグリスト

検索フォーム
プラグインの設定
プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
FC2カウンター
user tag : I ❤ fail.in.th

fail.in.th 動画 fishism jhon ให้ กวนมึนโฮ 神話 mcbealism 発音 ถนน 

プロフィール

soi19

Author:soi19
ยินดีต้อนรับที่นี่!!
วันเกิด:วันศุกร์ (金) สีฟ้า

RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QR